Oznamy

ZŠ Moskovská 2, BB Vám oznamuje, že od 01.09.2021 je v platnosti VZN 8/2021, kde zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods. 10 školského zákona určuje výšku príspevku na úhradu režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov v školskej jedálni takto:

Zákonný zástupca žiaka ZŠ:
- prispieva na režijné náklady v školskej jedálni ako súčasti ZŠ paušálne čiastkou 8 € mesačne
- uhrádza finančný príspevok na stravovanie, za jednotlivý deň, vo výške nákladov na nákup potravín

  - od 6 do 12 rokov      1,21 Eur
  - od 11 do 15 rokov    1,30 Eur

  - od 6 do 15 rokov      0 Eur (pomoc v hmotnej núdzi alebo
                                            bez uplatnenia daňového zvýhodnenia zákonnými zástupcami
                                            v súlade so zákonom 544/2010 Z.z., §4 ods.3, písm. a),b),c) )

Čipové karty pre všetkých žiakov sa dobíjajú cez Internetbanking, alebo priamym vkladom do banky na číslo účtu: SK 5575 0000 0000 4017 185 089

Výška poplatkov za stravovanie

Zápisný lístok stravníka

Príloha k zápisnému lístku

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore