Stravovanie

Vážení rodičia!

 

Naša školská jedáleň mení od 1.septembra 2018 nový systém výdaja a objednávania stravy. V jedálni je nainštalovaný elektronický systém výdaja a objednávania stravy s využitím osobných identifikačných kariet.

 

Pre Vás z toho vyplývajú nasledujúce pokyny:

 • Každý stravník si musí zakúpiť identifikačnú kartu v cene 3 €, ktorá bude slúžiť stravníkovi po celú dobu školskej dochádzky a stravovania sa v školskej jedálni ako jeho osobný preukaz.
 • V prípade zabudnutia karty stravníkovi nebude obed vydaný.
 • Stratu karty je potrebné okamžite nahlásiť vedúcej školskej jedálne, ktorá ju zablokuje. Stravník tak nepríde o cenu zakúpených obedov, ale bude si musieť zakúpiť novú kartu v cene 3 €. Stratená karta sa zablokuje a prípadný nálezca tak nezíska Vami zaplatené jedlo.
 • Odhlasovanie obeda vykonáte na objednávacom termináli vo vestibule školy, alebo pomocou internetového objednávania aj týmto spôsobom. Navyše získate aj informácie o stave Vášho konta, jedálnom lístku a kontrole objednávok stravy.
 • Systém zamedzí všetkým podvodom so stravnými lístkami. Budete mať istotu, že za Vaše peniaze sa nestravuje niekto iný.
 • Dôležitou funkciou nového systému je splnenie hygienických predpisov, t.j. odbúranie priameho styku medzi stravníkom a vydávajúcim stravu.
 • Platba za stravné v danom mesiaci musí byť v novom systéme uhradená do 25. dňa v danom mesiaci pred začiatkom nasledujúceho mesiaca. Platba posledný deň v mesiaci 30. alebo 31. nezabezpečí Vášmu dieťaťu obed na prvý deň v novom mesiaci.
 • Dodržujte pokyny pre objednávanie a odhlasovanie stravy prostredníctvom internetu a bezhotovostného dobíjania karty.
Mesto Banská Bystrica vydalo od 1.9.2019 nové VZN č.12/2019, ktorým určuje výšku príspevku pre ŠJ nasledovne:
 
Veková skupina stravníkov Nákup potravín        na 1 obed Úhrada zákonného zástupcu za 1 obed  Dotácia na stravu      od štátu na 1 obed
žiak od 6 do 11 rokov 1,21 € 1,21 € 0,00 €
žiak od 11 do 15 rokov 1,30 € 1,30 € 0,00 €

žiak od 6 do do 11 rokov            od 11 do 15 rokov     - pomoc v hmotnej núdzi       - bez uplatnenia daňového zvýhodnenia

             1,21 €                                       1,30 €                                                                                                            0,00 €                1,30 €                                         

 Ďalšie pokyny:
 
 1. Vstup do školskej jedálne je žiakom povolený len s platnou identifikačnou kartou.
 2. Obedy sa vydávajú v čase od 11.40 hod. do 14.00 hod.
 3. Podľa školského poriadku sa žiak v školskej jedálni a pri stole správa slušne, rešpektuje pokyny dozorkonajúceho učiteľa, nevykrikuje, nerozpráva nahlas, neničí príbory a obrusy, ovocie a chlieb konzumuje v ŠJ, nevynáša ich. Ak žiak porušuje zásady stolovania a slušného správania sa, môže byť zo školskej jedálne vykázaný a odstravovaný ako posledný podľa rozhodnutia dozorkonajúceho učiteľa prípadne zo školskej jedálne vylúčený.
 4. V školskej jedálni je počas vydávania obedov zakázané zdržiavať sa žiakom, ktorí sa v školskej jedálni nestravujú.
 5. Ďalšie informácie o stravovaní Vám poskytne vedúca školskej jedálne, p. Hornyaková na emailovej adrese jedalen@zsmosbb.eu príp. na telefónnom čísle: 048/413 92 75 Mobil: 0911 365 755 denne v čase od 7.00 hod. do 8.00 hod. a popoludní v čase od 14.00 hod. do 15.00 hod. Stravné je možné uhradiť buď cez internetbanking alebo priamym vkladom na účet ŠJ.
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore