Zdravá škola

 

Naša škola bola  zapojená do projektu "Zdravá škola" v roku 1995 na podnet  iniciatívy mestského zastupiteľstva Zdravé mesto.

Od tohto roku venujeme našim žiakom zvýšenú pozornosť v oblasti ochrany ich zdravia s osobitným zameraním na drogovú prevenciu a environmentálnu výchovu.
Naše aktivity sú zamerané na poskytovanie informácií pre žiakov v rámci
a)    výchovno-vzdelávacieho procesu,
b)    voľnočasových aktivít realizovaných na pôde školy a mimo nej,
c)    poradenskej činnosti v škole, v spolupráci s výchovným poradcom a triednymi učiteľmi

Naším cieľom je:
1.  Vytvárať uvedomelý postoj žiakov k vlastnému zdraviu, propagovať a uprednostňovať správnu životosprávu a zdravý životný štýl.
2.  Rozvíjať u žiakov schopnosť a pripravenosť na pravidelnú pohybovú a športovú aktivitu, radosť z nej, viesť ich k poznaniu, že primeraná pohybová aktivita má pozitívny vplyv na zdravie človeka.
3.  Uplatňovať prosociálny výchovný štýl, humanizáciu edukačného procesu, vytvoriť fungujúcu komunitu rodičia – pedagógovia – žiaci.
4. Poukázať na nebezpečenstvá a škodlivé účinky drog a vystríhať žiakov pred stretnutiami s nimi.

Zdravie je najväčší poklad 2010/2011

Cesta ku zdraviu 2012

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore