Včelí plán pre biodiverzitu

Ministerstvo životného prostredia SR ako správca programu SK-Klíma vyhlásilo výzvu schémy malých grantov na predkladanie žiadostí o projekt financovaný z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom je zvyšovanie povedomia žiakov o zmierňovaní (mitigácii) a prispôsobovaní sa (adaptácii) zmene klímy formou teoretickej výučby, ako aj formou realizácie konkrétnych fyzických opatrení v priestoroch škôl a v školských areáloch.

Naša škola úspešne reagovala na výzvu projektom VČELÍ PLÁN PRE BIODIVERZITU.

Riešenie projektu: 2/2021 – 2/2023

Finančná podpora: 50 000 €

Cieľ projektu: 

Zvýšiť podiel zelene a prírode blízkych ekosystémov v zastavanom území pre podporu zachovania biodiverzity opeľovačov v urbánnom prostredí ako adaptačný a mitigačný  prostriedok na zmenu klímy.

Čiastkové ciele:

  • Vytvoriť zelenú strechu ako príklad adaptačného opatrenia na zmenu klímy.
  • Vytvoriť včeliu záhradu - prírode blízky ekosystém pre zachovanie biodiverzity opeľovačov v sídelnom prostredí.
  • Zvyšovať povedomie o dôležitosti opeľovačov v živote človeka - vytvorením včelej triedy.
  • Inovovať výchovno-vzdelávací proces v podmienkach meniacej sa klímy v jednotlivých predmetoch a záujmových krúžkoch.
  • Šíriť poznatky a vymieňať si skúsenosti o adaptačných a mitigačných opatreniach na úrovni školy s iným školami v zahraničí.

Časový harmonogram projektu a očakávané výstupy projektu:

NÁZOV AKTIVITY

PRÍPRAVNÁ FÁZA

Mesiac/rok

REALIZAČNÁ FÁZA

Mesiac/rok

1. Budovanie zelenej vegetačnej strechy – na jedálni

4. - 6./2021

2. – 5./2022

2. – 5./2023

2. Budovanie včelej záhrady – zelená plocha naľavo od telocvične

6. - 8./2021

3. – 6./2022

3. Náučné tabule vo včelej záhrade

2.- 6./2021

11/2022 – 2/2023

4. Budovanie včelej triedy – prerábka BIO učebne

2.- 6./2021

7/2021 – 6/2022

5. Inovácia edukačných materiálov a vyučovacieho procesu

2.- 6./2021

2021/2022

2022/2023

6. Diseminačné a medializačné aktivity - metodická príručka (zbierka PL ku klimatickej zmene a ochrane biodiverzity)

2.- 6./2021

Celé trvanie projektu

 

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore