Včelí plán pre biodiverzitu

Ministerstvo životného prostredia SR ako správca programu SK-Klíma vyhlásilo výzvu schémy malých grantov na predkladanie žiadostí o projekt financovaný z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom je zvyšovanie povedomia žiakov o zmierňovaní (mitigácii) a prispôsobovaní sa (adaptácii) zmene klímy formou teoretickej výučby, ako aj formou realizácie konkrétnych fyzických opatrení v priestoroch škôl a v školských areáloch.

Naša škola úspešne reagovala na výzvu projektom VČELÍ PLÁN PRE BIODIVERZITU.

Riešenie projektu: 2/2021 – 2/2023

Finančná podpora: 49 000 €

Cieľ projektu: 

Zvýšiť podiel zelene a prírode blízkych ekosystémov v zastavanom území pre podporu zachovania biodiverzity opeľovačov v urbánnom prostredí ako adaptačný a mitigačný  prostriedok na zmenu klímy.

Čiastkové ciele:

  • Vytvoriť zelenú strechu ako príklad adaptačného opatrenia na zmenu klímy.
  • Vytvoriť včeliu záhradu - prírode blízky ekosystém pre zachovanie biodiverzity opeľovačov v sídelnom prostredí.
  • Zvyšovať povedomie o dôležitosti opeľovačov v živote človeka - vytvorením včelej triedy.
  • Inovovať výchovno-vzdelávací proces v podmienkach meniacej sa klímy v jednotlivých predmetoch a záujmových krúžkoch.
  • Šíriť poznatky a vymieňať si skúsenosti o adaptačných a mitigačných opatreniach na úrovni školy s iným školami v zahraničí.

Časový harmonogram projektu a očakávané výstupy projektu:

NÁZOV AKTIVITY

PRÍPRAVNÁ FÁZA

Mesiac/rok

REALIZAČNÁ FÁZA

Mesiac/rok

1. Budovanie zelenej vegetačnej strechy – na jedálni

4. - 6./2021

2. – 5./2022

2. – 5./2023

2. Budovanie včelej záhrady – zelená plocha naľavo od telocvične

6. - 8./2021

3. – 6./2022

3. Náučné tabule vo včelej záhrade

2.- 6./2021

11/2022 – 2/2023

4. Budovanie včelej triedy – prerábka BIO učebne

2.- 6./2021

7/2021 – 6/2022

5. Inovácia edukačných materiálov a vyučovacieho procesu

2.- 6./2021

2021/2022

2022/2023

6. Diseminačné a medializačné aktivity - metodická príručka (zbierka PL ku klimatickej zmene a ochrane biodiverzity)

2.- 6./2021

Celé trvanie projektu

Aktivity projektu

Exkurzia učiteľov na SOŠ Pod Bánošom

Prvý prázdninový júlový deň si už žiaci užívali oddych od školských povinností, ale učitelia a vedenie školy usilovne pracovali. Učitelia I.st. s riaditeľkou ZŠ a zástupkyňou ZŠ pre I.st. sa zúčastnili exkurzie na SOŠ pod Bánošom. Prečo?

V rámci projektu financovaného z nórskych fondov Včelí plán pre biodiverzitu sme chceli so svojim partnerom dohodnúť ďalšiu spoluprácu.

Privítal nás pán riaditeľ SOŠ Ing. Pavel Fiľo. Celou exkurziou nás sprevádzala pani Mgr. Janka Trvalcová, ktorá mala pre nás pripravené zaujímavé informácie o včelách, ich živote, produktoch, študentských a školských aktivitách. Okrem iného nám predstavila včelie produkty, ktoré vyrábajú priamo na škole a aj predávajú vo včelárskej predajni v areáli školy. Mali sme možnosť vidieť viaceré druhy medov, prírodné antibiotikum propolis, peľ, veľa sme sa dozvedeli o liečivých účinkoch včelieho jedu a videli sme aj včelí chlieb. Taktiež nám ukázala priestor, v ktorom majú školské úle a realizujú tu aj dýchanie včelieho vzduchu – ide o terapiu, ktorá využíva liečivý vzduch v úli. Mohli sme nazrieť aj do špeciálneho dreveného domčeka – apidomčeka, v ktorom realizujú ďalšiu relaxačnú terapiu. Prešli sme sa aj po náučnom včelárskom chodníku, ktorý sa taktiež nachádza v areáli SOŠ. Boli sme sa pozrieť aj do miestnosti, v ktorej vykonávajú medové masáže, ktoré majú blahodárny účinok na zdravie. Exkurzia bola pre nás obohacujúca aj vďaka pani lektorke, ktorá nás svojim pútavým rozprávaním voviedla do tajov včelieho života. Ďakujeme jej za to. Už teraz sa tešíme, keď sem prídeme s našimi žiakmi a veríme, že sa naučia veľa nového o živote včiel. Je dôležité vzdelávať ľudí v tejto oblasti a je správne začať už v detskom veku. Treba si uvedomiť, že včely bez nás ľudí žiť dokážu, avšak my bez včiel nie. Sme radi, že našim školským projektom Včelí plán pre biodiverzitu tiež prispejeme k zvyšovaniu povedomia o dôležitosti včiel.
      
      
 

Workshop pedagógov k projektu Včelí plán pre biodiverzitu

Našu školu oslovila výzva ACC03 – Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy na školách z nórskych fondov. Vypracovali sme projekt s názvom „Plan Bee for Biodiversity“ a bol úspešný. Škola získala finančnú podporu vo výške 49 000 €. O jednotlivých aktivitách vás budeme priebežne informovať.

Dovolenkové obdobie... pre pedagógov zo ZŠ Moskovská ideálny priestor pre získavanie nových vedomostí a výmenu skúseností z praxe. Workshopom k projektu Včelí plán pre biodiverzitu nás viedla pani doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.

Prvý bol zameraný na rozdiely vo formálnom a neformálnom vzdelávaní a informálnom učení. Ide o tri vzájomne sa doplňujúce zložky vzdelávania. Všetky tri formy sú dôležité pre vzdelávací proces každého človeka, nemali by si konkurovať, ale naopak, vzájomne sa dopĺňať. Ohraničenie jednotlivých foriem nie je v skutočnosti vymedzené, nakoľko sa vzájomne prelínajú a ovplyvňujú. Predstavili nám princípy a metódy neformálneho vzdelávania. Účastníci diskutovali o svojich názoroch a vymieňali si skúsenosti s rôznymi typmi vzdelávania.

Workshop bol prvý zo série piatich workshopov, ktoré realizuje partner v projekte – občianske združenie ZADOBE pod vedením Márie Murray Svidroňovej, ktorá pôsobí ako docentka na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Práve združenie ZADOBE sa venuje neformálnemu vzdelávaniu detí a mládeže. Má tiež bohaté skúseností s neformálnym vzdelávaním dospelých, najmä z národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorý rozvíja kľúčové kompetencie neformálnym vzdelávaním v práci s mládežou, čím sa zvyšujú šance mladých ľudí na uplatnenie sa na trhu práce. Uvedené poznatky a skúsenosti odovzdá počas workshopov učiteľom prvého a druhého stupňa ZŠ Moskovská, aby ich mohli aplikovať nielen v projekte Včelí plán pre biodiverzitu, ale celkovo vo svojej práci.

Druhý workshop je plánovaný na koniec augusta a bude sa venovať tvorbe infolistov pre projekt, práve s využitím metód neformálneho vzdelávania.

Poďme spolu do úľa - daltonský blok

V rámci projektu Včelí plán pre biodiverzitu a pri príležitosti Svetového dňa včiel, ktorý oslavujeme 20. mája, bol aj náš daltonský blok venovaný včelám. Deti pracovali v skupinách. Vypracovali pracovný list z prírodovedy. Každá skupina pracovala na svojom projekte. Zložili správne rozstrihanú báseň. Zistili a nalepili informácie o matke, robotnici a trúdovi, zopakovali si stavbu tela včely. Obal z lentiliek použili ako ukážku včelieho plástu. Z kníh, ktoré si priniesli, vypísali 5 zaujímavých informácií o včelách. V rámci výtvarnej výchovy si každý žiak vyrobil za pomoci bublinkovej fólie včelí plást. Nakoniec svoj projekt každá skupina odprezentovala.

Fotogaléria

Prednáška so včelárom

Vedeli ste, že včielky v úli si udržiavajú teplotu vzduchu okolo 35°C? A dokážu to aj vtedy, keď je vonku -10°C. Túto zaujímavosť a veľa iného sme sa dozvedeli na prednáške od včelára p. Ing. Ryšavého. Veľmi sme sa potešili ochutnávke medu, ktorú pre nás pripravil a zároveň sme hlasovali, ktorý med nám chutí viac – v našej triede zvíťazil agátový pred lesným.
Na prednášku sme sa pripravili aj my – štvrtáci. Na domácu úlohu sme mali vymyslieť otázky pre uja včelára. A boli sme naozaj kreatívni! Tu sa tiež prejavili dlhoročné skúsenosti p. Ryšavého so včelami – s radosťou nám všetky otázky zodpovedal. Dostali sme aj pozvanie na exkurziu na SOŠ pod Bánošom, kde pracuje.
Na rozlúčku sme všetci dostali včelársky zápisník na rok 2021 a medové cukríky. My sme ako poďakovanie vyrobili brožúru, do ktorej sme napísali alebo nakreslili, čo zaujímavé sme sa dozvedeli a ktorú si pán včelár odniesol ako spomienku na dnešný deň v našej triede 4.A.

Fotogaléria

Kráľovstvo včiel – hra pre triedny kolektív

V rámci projektu Včelí plán pre biodiverzitu sme zo združenia Živica zapožičali pre 3. a 4. ročník náučnú hru pre celú triedu Kráľovstvo včiel. Deti sa počas hry dozvedeli o tom, ako žijú včely od jari až do zimy. Zistili, čo všetko sa deje v úli. Čo počas roka včely stretáva, čo im pomáha a čo im škodí. Cieľom hry bolo nazbierať dostatok medu na zimu. Tím, ktorý nazbiera najviac medových kartičiek je najlepšie zásobený a najlepšie pripravený na zimu. Deťom sa táto zaujímavá hra veľmi páčila.

Fotogaléria

Po stopách včiel...

Asi žiaden iný hmyz na svete neprináša človeku toľko úžitku ako včielka.

Vieme to aj my - žiaci 4.B triedy. A práve po “včelích stopách” sme sa v rámci projektu vydali počas nášho tematického dňa venovanému včelám. Naše pátranie smerovalo k zozbieraniu rôznych informácií o tomto drobnom užitočnom hmyze. Keďže sme pracovali v skupinách, každá skupina sa zamerala na niečo iné. Niektoré informácie sme získali z nádhernej rozprávkovej knihy, iné sme sa dozvedeli z náučného videa o včelách.

Aby sme si získané informácie nenechali len pre seba, vyrobili sme spoločne malú knižku - Po stopách včiel... Z nej sa určite niečo o včelách dozviete.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore