Erasmus plus: Moderná škola - škola pre budúcnosť Erasmus Plus

O projekte

Hlavným cieľom projektu je preškoliť 8 učiteľov a 3 vedúce zamestnankyne v oblasti školského a projektového manažmentu, inklúzie, rozvoja mäkkých zručností a environmentálnej výchovy tak, aby sme boli schopní naplniť potreby a požiadavky moderného sveta.
  V edukačnom procese považujeme za veľmi dôležité upriamiť pozornosť na rozvoj osobnosti žiaka, rozvoj jeho sociálnych a emocionálnych zručností, podporovať žiakov v spolupráci, kritickom myslení, rozvíjať ich kreativitu a komunikačné zručnosti. Kľúčovými osobami v tomto procese sú triedni učitelia, ktorí majú vplyv na osobnostný rast žiaka práve prostredníctvom efektívneho a podporujúceho triedneho manažmentu, rozvíjania empatie, tolerancie a kultúrneho povedomia medzi žiakmi. Zohrávajú dôležitú rolu v živote školy a vytváraní pozitívnych vzťahov medzi žiakmi.
  Zvolené kurzy sú zamerané na triedny manažment a sociálny a emocionálny program v práci triedneho učiteľa. Nielen počas vyučovania, ale aj v čase po ňom potrebujú žiaci podporu, pozornosť a starostlivosť. Aby sme vytvorili bezpečné miesto, kde sa deti budú cítiť dobre, chceme do aktivít zaradiť kreatívne terapeutické prístupy, prostredníctvom ktorých využijú vychovávatelia umenie, hudbu, drámu a poéziu na rozvoj postojov a vzťahov medzi deťmi v škole.
  Okrem školy, rodinné a sociálne zázemie, z ktorého žiak pochádza, ovplyvňuje jeho schopnosť učiť sa či jeho správanie. V súčasnosti pochádza čoraz viac detí z neúplných , nefunkčných rodín, ale aj z rodín, kde sa vyskytujú rôzne formy sociálno-patologických javov. Aby sme dokázali poskytnúť žiakom profesionálnu pomoc, potrebujeme preškoliť učiteľov v oblasti prevencie, rozšíriť ich prehľad o aktivitách a postupoch pri identifikácii problémov, ich prekonávaní a možnostiach poskytnúť žiakom vhodnú pomoc a podporu. Venujeme pozornosť aj environmentálnym témam, ktoré chceme začleniť do vyučovania, a tým posilniť povedomie žiakov o globálnych problémoch, individuálnej zodpovednosti k životnému prostrediu a pozitívne formovať ich postoje ako budúcich európskych občanov.
  Očakávame, že zapojenie sa do projektu bude mať pozitívny dopad na profesionálny rast pedagogických zamestnancov obohatený o skúsenosť zo zahraničnej vzdelávacej mobility. Dôležitým dopadom bude následné zvýšenie úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu v škole.
  Na úrovni manažmentu chceme vytvoriť pozitívnu klímu, motivovať učiteľov k práci a efektívne plánovať ich ďalší profesionálny rast. Veríme, že sa manažment školy inšpiruje praxou v zahraničí, zlepší si svoje manažérske a líderské zručnosti.
  Do budúcnosti chceme tvoriť kvalitné medzinárodné projekty, do ktorých budeme môcť zapojiť žiakov školy aj vďaka nadobudnutým zručnostiam spolupracovať, navzájom sa podporovať a efektívne komunikovať. Medzi kľúčovými témami, na ktoré sa škola chce v projektoch zamerať je životné prostredie a jeho ochrana, a tým prispieť k formovaniu budúcej generácie občanov citlivých ku svojmu okoliu.
  Z dlhodobého hľadiska očakávame, že sa do medzinárodných projektov zapoja ďalší učitelia, širšia verejnosť, čím podporíme myšlienku spoločnej komunity. Zároveň pripravíme žiakov na štúdium, prácu a život v 21. storočí.

PaedDr. Lenka Matejková

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore