Erasmus plus: Kvalitným vzdelaním a medzinárodnou spoluprácou robíme svet lepším

Projekt financovaný z programu EÚ Erasmus plus, ktorý sme odštartovali v júni 2019 bol našou prvou skúsenosťou so vzdelávaním v štruktúrovaných kurzoch v krajinách Európy. Počas trvania projektu sa 12 učiteľov našej školy zúčastnilo vzdelávacích aktivít v Spojenom kráľovstve, Holandsku, Malte a Taliansku. Učitelia úspešne absolvovali kurzy, získali nové skúsenosti a osvojili si zručnosti a kompetencie, ktoré sme v ďalšej fáze projektu využili  vo výchovno-vzdelávacom procese. Pri výbere kurzov sme sa zamerali najmä na výučbu anglického jazyka a environmentálnej výchovy, inkluzívne vzdelávanie, komunikáciu a spoluprácu v školskom prostredí a rozvoj kvality školy a jej manažment.

V štruktúrovaných kurzov vo Veľkej Británii sa preškolili pani učiteľky anglického jazyka. Projektovými partnermi boli inštitúcie Pilgrims v Canterbury, Anglolang v Scarborough a Intereducation. Cieľom bolo motivovať vyučujúce, inovovať výchovno-vzdelávací proces, priniesť nové metódy, aktivity a spoznať spôsob a štýly práce so žiakmi, ktorí majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Po návrate z mobilít naše pani učiteľky od začiatku zahrnuli inovácie do vyučovania a na spoločných stretnutiach predmetových komisií realizovali tzv. "komentované hodiny". Výstupy z kurzov, námety aktivít sú zhrnuté v nasledujúcej zbierke úloh.

Zbierka hier a aktivít na hodiny anglického jazyka

                                                        Európsky deň jazykov
Vyučovanie cudzích jazykov a ich význam pre ďalšie štúdium a osobnostný rozvoj žiakov sme si pripomenuli aj celoškolskou akciu pri príležitosti septembrového Európskeho dňa jazykov. 

Okrem vyučujúcich II. stupňa sa kurzov zameraných na vyučovanie anglického jazyka zúčastnili aj 2 pani učiteľky primárneho vzdelávania. Kurzy boli zamerané na metódu CLIL a hravé metódy vyučovania. Výstupy a materiál je prístupný v nasledujúcom dokumente.

CLIL aktivity - anglický jazyk

                 

Cieľom projektu bolo zapojiť vyučujúcich do medzinárodnej spolupráce, poskytnúť im možnosť zažiť zahraničnú mobilitu a získať motiváciu a inšpiráciu k ďalšej pedagocickej činnosti. Pani učiteľky zhrnuli svoje zážitky v nasledujúcej príručke.

Postrehy z mobilít

Počas mobilít účastníčky zdieľali svoje zážitky v spoločne vytvorenom padlete... Pre prezretie padletu, kliknite TU.

Enviro aktivity

Jednou z cieľových oblastí, na ktoré sme sa v projekte Erasmus plus zamerali bolo vyučovanie environmentálnej výchovy, ktorá je dôležitou súčasťou života našej školy. 2 pani učiteľky sa zúčastnili kurzov v Holandsku a priniesli si mnohé nápady a myšlienky. Spolu so žiakmi realizovali niekoľko aktivít zameraných na životné prostredie, vzťah detí ku svojmu okoliu a prírode:
Školský swap
Školský swap a Nosene.sk
Prírodovedné popoludnie 
Ekologická stopa Kinder© vajca 
Olympiáda potravín

V rámci vyučovania enivornmentálnej výchovy sme sa zamerali aj na ochranu chránených živočíšnych a rastlinných druhov. Pripravili sme "triedu pod oblohou" a vyučovanie spestrili materiálmi a aktivitami podporovanými práve projektom Kvalitným vzdelaním a medzinárodnou spoluprácou robíme svet lepším.

Pracovné listy - "Náučný chodník"

PL 5. ročník (BIO) - Cesta vtáčím spevom
PL 6. ročník (BIO) - Cesta vtáčím spevom
PL 7. ročník (ENV) - Cesta vtáčím spevom
PL 8. ročník (ENV) - Cesta vtáčím spevom
PL 1. ročník
PL 2. ročník
PL 3. ročník
PL 4. ročník


Workshop k programu Erasmus plus
4.12.2019

Začiatkom decembra 2019 sme v našej škole zorganizovali workshop, na ktorom sme pozvaným učiteľom prezentovali naše skúsenosti zo zahraničných mobilít. Workshop prebiehal v príjemnej atmosfére, pozvaní hostia prejavili záujem svojimi otázkami. Veríme, že sme mnohých inšpirovali k účasti v programe Erasmus plus v nasledujúcich rokoch.

                     

Pozvánka na workshop
Prezentácia

Medzinárodná spolupráca

Vďaka absolvovaným mobilitám mohli pani učiteľky pokračovať v spolupráci s učiteľmi z iných krajín. Kontakty, ktoré si počas štruktúrovaných kurzov vytvorili, rozvíjajú naďalej, výsledkom čoho sú online projekty Etwinning.

Projekt Etwinning  
Twinspace

Napísali o nás....
Článok TU 
Mesto Banská Bystrica TU 
Užitočné linky:  
Erasmus + project card

PaedDr. Lenka Matejková

                           

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore