Projekty

A) Dlhodobé
Naša škola je dlhodobo zapojená do Národnej siete škôl podporujúcich zdravie. Projekt máme rozpracovaný do 2 okruhov: environmentálna výchova, drogová prevencia. Propagáciu tohto projektu robíme prostredníctvom informačných listov medzi žiakmi, rodičmi a širokou verejnosťou. Informácie o jednotlivých aktivitách sú zverejňované na internetovej stránke školy.    
V snahe skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces využívajú pani učiteľky na hodinách prvky inovačných  projektov: Krok za krokom, Orava v praxi, Integrované tematické vyučovanie, portál Moderný učiteľ, Virtuálna knižnica, Datakabinet, E-twinning, Infovekáčik.

Vypracovali sme projekty:
1. Integrovaný regionálny operačný program  - IROP-PO2-SC222-PZ-2016 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica, vybudovaním a zlepšením technického vybavenia jazykových a odborných učební a knižnice - rekonštrukcia odborných učební, knižnice, laboratórií podporujúcich polytechnickú výchovu, technické a prírodovedné zamerania žiakov, jazykových učební pre rozvoj jazykových zručností, a učební IKT pre rozvoj informačno-komunikačných zručností žiakov našej ZŠ. Projekt podal zriaďovateľ, mesto Banská Bystrica v hodnote 199 927,98 € (nevyhodnotený).

2. Operačný program Vzdelávanie - OPV-2008/1.1/03-SORO - 1.1 Premena tradičnej školy na modernú - Cesta premeny tradičnej školy na modernú” - úspešný, zisk - 143 533,09 €.
Projekt realizujeme od októbra 2009, ukončený 2013, výstupy sú monitorované 5 rokov po ukončení projektu.
Cieľom projektu bola tvorba, inovácia a implementácia ŠkVP  s dôrazom na jazyky a IKT v spojení s obstaraním a vylepšením didaktických pomôcok. Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.

3. ROP - 1.1 - 2009/011.1 - Infraštruktúra vzdelávania
„Zvyšovanie energetickej efektívnosti a modernizácia ZŠ Moskovská 2” - úspešný, zisk - 999 430,77 €.
Projekt realizovaný od júla 2013, ukončený v októbri 2013, výstupy sú monitorované 5 rokov po ukončení projektu.
Cieľ: Systém skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu založený na revitalizácii budovy školy a inovácii jej zariadenia. Stavebnou rekonštrukciou budovy školy dosiahnutie energetických úspor a doplnením IKT dosiahnutie skvalitnenie štúdia.

4. Operačný program Vzdelávanie - OPV-2009/3.1/01-SORO - 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít
„Podpora sociálnej inklúzie MRK – vzdelávanie pre všetkých” - úspešný, zisk - 66 456,78 € (realizovaný na ZŠ Okružná, BB, v roku 2012 prešiel na našu školu), ukončený v roku 2014, výstupy sú monitorované 5 rokov po ukončení projektu.


B) Krátkodobé
Škola sa priebežne zapojila aj do rôznych národných projektov a zrealizovala:

1. Tajný život mesta - úspešný, trval od septembra 2016 do júla 2017.
Cieľom projektu bolo naplniť celosvetovú databázu rastlín. Škola získala 4 tablety.

2. Root and Shoots - úspešný, trval od septembra 2016 do júna 2017, zisk 400,00 €.
- environmentálne a komunitne zameraný projekt, v ktorom žiaci v spolupráci s rodičmi navrhli revitalizáciu okolia školy, vytvorenie eko-ihriska, bylinkovej špirály a oddychovej zóny.

3. Trieda pod oblohou - Enviroprojekt 2017 - úspešný, trvanie máj - november 2017.
- environmentálne zameraný projekt s finančnou podporou 2 000,- € MŠVVaŠ SR a nadácie Orange (700,- €), ktorého cieľom bolo vytvoriť triedu v prírode a oddychovú zónu pre žiakov školy. Chceme spojiť teoretické a praktické vedomosti z oblasti environmentálnej výchovy, aktívne zapojiť žiakov do ochrany životného prostredia, vytvoriť atraktívnu lokalitu vhodnú na praktickú výučbu environmentálnej výchovy a aktívny oddych spojený s poznávaním biodiverzity blízkeho okolia; prepojiť medzipredmetové vzťahy z biológie, zoológie, chémie, fyziky, prírodovedy, techniky atď., zefektívnenie spolupráce komunity.

4. Enviroprojekt 2015 - Náučný chodník
- zrealizovaný za finančnej podpory Rodičovského združenia pri ZŠ, materiálnej a odbornej pomoci Mestských lesov Banská Bystrica, s.r.o.
Cieľom projektu bolo vzbudiť u žiakov záujem a kladný vzťah k prírode prostredníctvom zážitkového učenia, aktívne pristupovať k tvorbe a ochrane životného prostredia. Chceme, aby naši žiaci získali praktické zručnosti a aktívne sa podieľali na spoznávaní, zlepšení a ochrane životného prostredia.

5. „Hľadá sa talent - Šachový majster Filip Haring” podporený Nadáciou Centra pre filantropiu - úspešný - škola získala sumu 964,00 €, projekt trval od marca 2015 do novembra 2015.
Cieľom projektu bola podpora výnimočného šachového talentu u žiaka Filipa Haringa prostredníctvom poskytnutia finančných prostriedkov na študijnú literatúru, herné pomôcky a na rekonvalescenciu. Cieľom je tiež propagácia šachu a šachového krúžku na škole prostredníctvom naplánovaných šachových stretnutí.

6. Strom života - Čistenie lesoparku Laskomer a výsadba stromčekov, podporený Mimovládnou organizáciou - úspešný, zisk 64 €, realizovaný v školskom roku 2010/2011.
Cieľom bolo vytvoriť u žiakov i širokej verejnosti pozitívny vzťah k ochrane životného prostredia, prepojenie teoretických vedomostí s praktickými činnosťami.

7. Ďalšie vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v predmete informatika - rok 2010, podporený Štátnym pedagogickým ústavom.
- škola získala notebooky a dataprojektory
- projekt bol zameraný na doplnenie kvalifikácie učiteľov ZŠ v predmete informatika, informatická výchova, a to v oblasti digitálnej gramotnosti, odbornej a didaktickej gramotnosti, vo využívaní progresívnych metód a foriem vo vyučovaní informatiky prostredníctvom modernej digitálnej techniky.

8. Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na ZŠ - rok 2009.
- škola získala dataprojektory, notebooky a sadu didaktických materiálov,
- projekt bol zameraný na doplnenie kvalifikácie učiteľov ZŠ v predmete anglický jazyk, a to v oblasti digitálnej gramotnosti, odbornej a didaktickej gramotnosti, vo využívaní progresívnych metód a foriem vo vyučovaní anglického jazyka prostredníctvom modernej digitálnej techniky.

9. Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ - rok 2009 podporený Ústavom informácií a prognóz školstva BA.
Cieľom projektu bola zmena foriem výučby na školách s využitím moderných technológií vo vyučovacom procese, vďaka projektu škola získala dataprojektory, notebooky a počítače.

10. Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva - Národný projekt je ďalším krokom napĺňania Koncepcie informatizácie rezortu školstva.
- škola získala interaktívnu tabuľu a 20 ks tabletov.
Cieľom projektu bolo vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky, modernizácia vzdelávacieho procesu s cieľom skvalitniť pripravenosť žiakov končiacich primárne a sekundárne vzdelávanie. Implementácia vybraných elektronických služieb a vytvorenie elektronickej podpory pre procesy vzdelávacieho systému regionálneho školstva, moderného vyučovania a digitálnej triedy.

11. Stop bariéram 2012 - Škola pre všetky deti, podporený MŠVVaŠ SR, úspešný, rozpočet 8 088,00 €.
Cieľom projektu bolo vytvoriť pre integrovanú výchovu a vzdelávanie začleneným žiakom s telesným postihom vyhovujúce prostredie na normálne začlenenie sa medzi bežných žiakov. Toto sme zabezpečili materiálno-technickým vybavením pre začlenenú žiačku s telesným postihom a to zakúpením špeciálnej lavice a stoličky do triedy, na vyučovanie na uľahčenie písania notebook a na presun po budove školy - pásový schodolez T 09.

12. Mimovládna organizácia - Strom života 2011 - Čistenie lesoparku Laskomer a výsadba stromčekov - úspešný, zisk 64 €.
Cieľom bolo vytvoriť u žiakov i širokej verejnosti pozitívny vzťah k ochrane životného prostredia, prepojenie teoretických vedomostí s praktickými činnosťami.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore