Žiacka školská rada

Žiacka školská rada

Žiacka školská rada ŽSR je samosprávna skupina žiakov, ktorí ako zástupcovia svojich spolužiakov vyjadrujú ich názory a záujmy na pôde školy, predkladajú návrhy na nové aktivity v škole a hľadajú riešenia aktuálnych problémov. Mala by vytvoriť medzičlánok medzi žiakmi a učiteľmi.

Cieľom ŽSR je viesť žiakov k tomu, aby sa sami naučili rozlišovať kladné a záporné stránky života a vyberať z nich také podnety, ktoré prispievajú ku kladnému rozvoju ich osobnosti a nie k pasivite, nezodpovednosti a nedisciplinovanosti.

Taktiež naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov z tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov, zážitkovou formou si vyskúšať školu demokracie a života.

Poslanie a ciele žiackej školskej rady

  • Riešenie výchovno-vzdelávacích problémov
  • Navrhovanie opatrení na zlepšenie všetkých činností na škole
  • Vylepšenie vzájomných vzťahov medzi žiakmi a učiteľmi
  • Hľadanie spoločných postupov pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov
  • Monitorovanie náznakov šikanovania a xenofóbie
  • Riešenie priestupkov žiakov voči školskému poriadku

VEDENIE ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY

Predseda:      
Podpredseda:

ZÁSTUPCOVIA JEDNOTLIVÝCH TRIED

5.A  - Anna Eibnerová, Milan Kmeť 

5.B  - Ella Skalošová, Sofia Bušovská  

5.C  - Mária Pavlisková, Nikoleta Horalová 

6.A  - Matej Maruniak, Jakub Margeta 

6.B  - Tomáš Bačo, Matej Mindek 

6.C  - Alisa Skolotiana, Lenka Šajdíková 

7.A  - Daniel Rešovský, Ema Sčensná 

7.B  - Viktor Šindler, Martin Halaj  

7.C  - Jakub Vajs, Jakub Škarvada 

8.A  - Daniela Hatalová, Natália Giulia Detvajová 

8.B  - Tamara Janotíková, Miroslav Kútik 

8.C  - Lenka Kalčevská, Marek Žiačik 

9.A  - Alexander Dobiaš, Filip Auxt  

9.B  - Noemi Jabrocká, Tereza Čellárová 

ZÁSTUPCA PEDAGOGICKÉHO ZBORU

Mgr. Zuzana ŽabkováŠtatút ŽŠR

Plán práce ŽŠR

Vianoce 2018

Mikuláš 2018

Deň komplimentov 2019

Deň narcisov 2019 - ŽŠR

ŽŠR - Záverečná správa 2019

Biela pastelka 2019

Hodina deťom 2019

Od Lucie do Vianoc 2019

Vianočná súťaž 2019 - vianočná a zimná výzdoba

Výbor ŽP

 

     Členov výboru tvoria zástupcovia jednotlivých tried, ktorí boli zvolení triednym kolektívom. Výbor ŽP sa stretáva spravidla jedenkrát mesačne.

 

 

Predseda

Lenka Tavelová, IX.B

 

Podpredseda

 Filip Šrenkel, IX.B

 

Redakčno - rozhlasová rada 

Lukáš Chladný IX.A, Samo Žiačik VIII.B,

Matej Brtko VIII.A, Radovan Lupták a

Simona Flašková VII.C

 

Ďalší členovia

Nina Baniarová a Nina Ridzoňová, V.A, Miška Melegová a Miško Mišáni, V.B, Roderik Erthner a Jakub Zahorec, VI.A, Matúš Buffa a Peter Lopatka, VI.B, Adryana Kachalavová a Katka Matejčíková, VII.A, Lea Adamcová a Lenka Zobalová, VII.B, Denis Slašťan, VIII.B

Čo nás čaká v školskom roku 2014/2015?

Pasovanie piatakov

Týždeň zdravej výživy
Zber papiera
Detský čin roka 2014
Deň svätého Mikuláša
Lucia a stridžie dni
Medzinárodný deň ľudských práv

Zimné popoludnia s knihou
Deň svätého Valentína
Svetový deň vody
Deň narcisov
Deň Zeme
Medzinárodný deň mlieka
Svetový deň „Pohybom ku zdraviu“
Medzinárodný deň rodiny
Medzinárodný deň detí

Netradičné športy

Galéria našich aktivít v školskom roku 2013/2014
X

Čo nás čaká v školskom roku 2014/2015?

Pasovanie piatakov

Týždeň zdravej výživy
Zber papiera
Detský čin roka 2014
Deň svätého Mikuláša
Lucia a stridžie dni
Medzinárodný deň ľudských práv

Zimné popoludnia s knihou           
Deň svätého Valentína
Svetový deň vody
Deň narcisov
Deň Zeme
Medzinárodný deň mlieka
Svetový deň „Pohybom ku zdraviu“
Medzinárodný deň rodiny
Medzinárodný deň detí

Netradičné športy

Galéria našich aktivít v školskom roku 2013/2014<!--[if gte mso 9]> <w:L
X
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore