Žiacka školská rada

Žiacka školská rada

Žiacka školská rada ŽSR je samosprávna skupina žiakov, ktorí ako zástupcovia svojich spolužiakov vyjadrujú ich názory a záujmy na pôde školy, predkladajú návrhy na nové aktivity v škole a hľadajú riešenia aktuálnych problémov. Mal by vytvoriť medzičlánok medzi žiakmi a učiteľmi.

Cieľom ŽSR je viesť žiakov k tomu, aby sa sami naučili rozlišovať kladné a záporné stránky života a vyberať z nich také podnety, ktoré prispievajú ku kladnému rozvoju ich osobnosti a nie k pasivite, nezodpovednosti a nedisciplinovanosti.

Taktiež naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov z tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov, zážitkovou formou si vyskúšať školu demokracie a života.

Poslanie a ciele žiackej školskej rady

  • Riešenie výchovno-vzdelávacích problémov
  • Navrhovanie opatrení na zlepšenie všetkých činností na škole
  • Vylepšenie vzájomných vzťahov medzi žiakmi a učiteľmi
  • Hľadanie spoločných postupov pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov
  • Monitorovanie náznakov šikanovania a xenofóbie
  • Riešenie priestupkov žiakov voči školskému poriadku

VEDENIE  ŽIACKEJ  ŠKOLSKEJ  RADY

Predseda:        Sopková Paulína IX.B
Podpredseda:  Biskup Andrej IX.A

ZÁSTUPCOVIA JEDNOTLIVÝCH TRIED

                       Ema Sčensná/Lucia Ruszová, V.A
                       Lili Bajsová/Tamara Záskalanová, V.B
                       Jakub Vajs/Lucia Antošíková, V.C
                       Daniela Hatalová/Simona Dvorská VI.A
                       Daniela Solivajsová/Tamara Janotíková, VI.B
                       Marek Žiačik/Lenka Kalčevská, VI.C
                       Ján Cílik/Alexander Dobiáš, VII.A
                       Tereza Čellárová/Tereza Kováčová, VII.B
                       Samuel Pšitek/Martin Fazekaš, VIII.A
                       Katarína Rešovská/Ela Studená, VIII.B
                       Andrej Biskup/Daniela Buková, IX.A
                      
Paulína Sopková/Michal Mišani IX.B

ZÁSTUPCA PEDAGOGICKÉHO ZBORU

                       Mgr. Darina Miškovičová

Štatút ŽŠR

Plán práce ŽŠR

Vianoce 2018

Mikuláš 2018

Deň komplimentov 2019

Deň narcisov 2019 - ŽŠR

Výbor ŽP

 

     Členov výboru tvoria zástupcovia jednotlivých tried, ktorí boli zvolení triednym kolektívom. Výbor ŽP sa stretáva spravidla jedenkrát mesačne.

 

 

Predseda

Lenka Tavelová, IX.B

 

Podpredseda

 Filip Šrenkel, IX.B

 

Redakčno - rozhlasová rada 

Lukáš Chladný IX.A, Samo Žiačik VIII.B,

Matej Brtko VIII.A, Radovan Lupták a

Simona Flašková VII.C

 

Ďalší členovia

Nina Baniarová a Nina Ridzoňová, V.A, Miška Melegová a Miško Mišáni, V.B, Roderik Erthner a Jakub Zahorec, VI.A, Matúš Buffa a Peter Lopatka, VI.B, Adryana Kachalavová a Katka Matejčíková, VII.A, Lea Adamcová a Lenka Zobalová, VII.B, Denis Slašťan, VIII.B

Čo nás čaká v školskom roku 2014/2015?

Pasovanie piatakov

Týždeň zdravej výživy
Zber papiera
Detský čin roka 2014
Deň svätého Mikuláša
Lucia a stridžie dni
Medzinárodný deň ľudských práv

Zimné popoludnia s knihou
Deň svätého Valentína
Svetový deň vody
Deň narcisov
Deň Zeme
Medzinárodný deň mlieka
Svetový deň „Pohybom ku zdraviu“
Medzinárodný deň rodiny
Medzinárodný deň detí

Netradičné športy

Galéria našich aktivít v školskom roku 2013/2014
X

Čo nás čaká v školskom roku 2014/2015?

Pasovanie piatakov

Týždeň zdravej výživy
Zber papiera
Detský čin roka 2014
Deň svätého Mikuláša
Lucia a stridžie dni
Medzinárodný deň ľudských práv

Zimné popoludnia s knihou           
Deň svätého Valentína
Svetový deň vody
Deň narcisov
Deň Zeme
Medzinárodný deň mlieka
Svetový deň „Pohybom ku zdraviu“
Medzinárodný deň rodiny
Medzinárodný deň detí

Netradičné športy

Galéria našich aktivít v školskom roku 2013/2014<!--[if gte mso 9]> <w:L
X
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
Ochrana osobných údajov
toplist
Návrat hore