Školský poriadok

Školský poriadok pre žiakov a zamestnancov

(vybrané body z dokumentu)

I. Organizácia vyučovania

1. Vyučovanie sa riadi podľa rozvrhu hodín, ktorý schválila riaditeľka školy. Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak a pedagogický pracovník.
2. Vyučovanie začína o 08.00 hod. a končí 15.25 hod. (nultá hodina 07:10 hod.)
3
. Budova školy je otvorená v čase od 06.00 hod. do 20.00 hod. Vstup do budovy školy tu nezamestnaným osobám je možný len so súhlasom zodpovedných pracovníkov školy. Školský klub detí je v prevádzke od 06.00 hod. do 17.00 hod.
4. Žiaci vstupujú do budovy školy o 07.40 hod., najneskôr však o 7.55 hod. V prípade nepriaznivého počasia možno žiakov vpúšťať do budovy aj skôr. Žiak prichádza do triedy najneskôr 5 min. pred začiatkom vyučovacej hodiny. Ak žiaci majú vyučovanie nultú hodinu, čakajú vyučujúceho v šatni.
5. Škola sa uzatvorí o 8.00 hod. Po tomto čase vrátnička (upratovačka) vpustí oneskorených žiakov, ktorí sa nepreukážu potvrdením od lekára alebo rodiča, až o 08.10 hod.
• Žiakom, ktorí majú 3 neskoré príchody za klasifikačné obdobie, vykáže triedny učiteľ 1 neospravedlnenú hodinu.
• Rovnako bude triedny učiteľ postupovať aj pokiaľ pôjde o oneskorené príchody na hodinu počas celého vyučovania (napr. kvôli bufetu, obedu v ŠJ).
6. Desiatu v školskom bufete sa žiak snaží zakúpiť hlavne v čase pred prvou vyučovacou hodinou a cez desiatovú prestávku. Nealkoholické nápoje - čapované je zakázané nosiť po budove školy. Tieto je nutné skonzumovať pri nápojových automatoch vo vestibule alebo v školskom bufete.

II. Práva a povinnosti žiakov

Žiak má právo:

a) na ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní,
b) na dodržiavanie základných psychohygienických noriem (počet a dĺžka prestávok, dĺžka vyučovania v jednom celku),
c) na kvalitnú výučbu v každom povinnom a aj voliteľnom predmete,
d) na komunikáciu s učiteľom v duchu zásad humanity a tolerancie,
e) slušne vysloviť svoj názor a klásť otázky k preberanej téme,
f) na zdôvodnenie klasifikácie,
g) v odôvodnených prípadoch požiadať o komisionálne skúšanie prostredníctvom zákonného zástupcu,
h) vybrať si voliteľné predmety z ponúkaného súboru podľa možnosti školy a počtu prihlásených žiakov.

K povinnostiam žiakov patrí:

a) osvojiť si vedomosti, zručnosti a získať návyky poskytované základnou školou,
b) osvojiť si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich, byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických pracovníkov a správať sa v škole i mimo nej tak, aby robil česť sebe i škole,                           
c) chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok, pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a jej okolí,                                     
d) prichádzať do školy upravený, v primerane slušnom oblečení, bez výstredností (nie je vhodné líčenie a nápadná úprava vlasov, lakovanie nechtov, piercing, tetovanie,....)
e) prezliecť sa do cvičebného úboru na hodinách TSV, inak môže byť z vyučovacej hodiny vylúčený,
f) šetriť školské zariadenia, chrániť ich pred poškodením a hospodárne zaobchádzať s učebnými pomôckami,
g) dodržiavať vyučovací čas, rozvrh prestávok a plniť ďalšie pokyny obsiahnuté v PŠ,
h) udržiavať v škole poriadok, najmä v súvislosti s konzumáciou potravín a nápojov zo školského bufetu, ako aj z domu donesených potravín,
i) v odborných učebniach dodržiavať pokyny správania sa vypracované vyučujúcimi, ktorí za príslušnú učebňu zodpovedajú,
j) nosiť na každú vyučovaciu hodinu žiacku knižku a dať si zapísať každú známku, pochvalu, poznámku,
k) svedomito sa pripravovať na vyučovanie a na každú vyučovaciu hodinu si nosiť všetky potrebné pomôcky,
l) pri práci s IKT (PC, tablet, a pod.) zapísať sa do zošita na evidenciu práce s IKT v danej učebni, po ukončení práce zatvoriť všetky súbory, s ktorými žiak pracoval a zariadenie vypnúť,
m) oznámiť pedagogickému zamestnancovi školy, ak má vedomosť o tom, že niekto prechováva u seba v priestoroch ZŠ a školského areálu, príp. jeho blízkosti: cigarety, alkohol, drogy a iné omamné a psychotropné látky, pyrotechnické hračky, výbušniny, zbrane a pod.

Žiakovi je zakázané:

a) robiť svojvoľné úpravy záznamov od učiteľov v písomných prácach, v žiackej knižke a vytrhávať z nej strany,
b) používať gumovacie perá pri písomných prácach,
c) počas vyučovania používať mobilný telefón, smartfón, mp3, slúchadlá a podobné zariadenia, (ak žiak na vlastné riziko dané zariadenia má, musia byť počas vyučovacích hodín vypnuté),
d) pred skončením vyučovania bez dovolenia vychádzať zo školskej budovy, zdržiavať sa v školských laviciach v čase mimo vyučovania sa môžu len za dohodnutých podmienok,
e) fajčiť v priestoroch školy a jej okolí a pri všetkých činnostiach organizovaných školou,
f) prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje, drogy a iné zdraviu škodlivé látky, používať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou,
g) konzumovať energetické nápoje v priestoroch školy, na školských podujatiach a akciách,
h) prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie (napr. pyrotechnické hračky, výbušniny, zbrane) a veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní,
i) manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy (napr. hasiace prístroje),
j) znečisťovať steny, ničiť zariadenie učební, šatní a ostatných priestorov školy,
k) používať vulgárne výrazy,
l) konzumovať potraviny a nápoje počas vyučovacieho procesu,
m) nosiť do školy drahé a cenné predmety a neprimerane vysoké obnosy peňazí; v prípade straty či odcudzenia ide o osobnú zodpovednosť žiaka, ktorý si takéto drahé veci do školy priniesol,
n) počas práce s IKT sťahovať iné súbory a akýkoľvek obsah, ktorý nesúvisí s výchovno-vzdelávacím procesom na danej vyučovacej hodine alebo v záujmovom útvare.

Dokumenty v kompletnom znení:

Školský poriadok 2018

Školský poriadok ŠKD

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore