Školský klub detí

 • zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na ZŠ, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin; ide o organizovaný voľný čas,
 • je súčasťou školy, riadi ho riaditeľka školy, ktorá menuje vedúceho vychovávateľa ŠKD,
 • deti sa do ŠKD zaraďujú na základe Žiadosti o prijatie do ŠKD od 1. po 5. ročník ZŠ; pokiaľ chcú činnosť v ŠKD ukončiť, zákonný zástupca dieťa odhási - Žiadosť o odhlásenie zo ŠKD.

Prevádzka ŠKD je od  6:30 hod. do 17:00 hod.

Program dňa v ŠKD :

06:30 - 07:40   -  ranný klub
11:40 - 13:45   -  obed, oddychová  činnosť
13:45 - 15:00   -  rekreačná činnosť, záujmová činnosť
15:00 - 16:00   -  vzdelávacia činnosť
16:00 - 17:00   -  stretávací klub

Zákonný zástupca dieťaťa poskytne písomné čestné vyhlásenie ŠKD neskôr do 15.09. príslušného školského roka len jednému ŠKD na započítanie dieťaťa do zberu údajov.

Zákonný zástupca prispieva na činnosť ŠKD prostredníctvom internet bankingu alebo priamo vkladom v banke vždy do 11-teho dňa v mesiaci sumou 10,00 EUR na účet Sk 71 7500 0000 0040 1718 4801. Variabilný symbol (VS) oznámi vychovávateľ začiatkom septembra. Do poznámky sa uvedie mesiac a rok, za ktorý sa platba uhrádza, napr. poplatok ŠKD 09/2017. Poplatok sa môže uhradiť aj za viac mesiacov naraz, v tom prípade z dôvodu ročného zúčtovania v ZŠ je možné platiť: september - december v sume 40,00 € a január - jún v sume 60,00 €. V prípade, ak dieťa niektorý mesiac ŠKD nenavštevovalo ani 1 deň (zdravotné dôvody, liečenie a pod.), suma bude presunutá na ďalší mesiac, alebo vrátená v mesiaci jún/júl na účet zákonného zátupcu.

Ak je zákonný zástupca poberateľom dávky v hmotnej núdzi, môže požiadať zriaďovateľa o zníženie príspevku na činnosť ŠKD po predložení potvrdenia z UPSVaR - Žiadosť o zníženie príspevku na činnosť ŠKD.

Pokiaľ pre dieťa príde do ŠKD osoba, ktorá nie je rodinný príslušník, vypíše zákonný zástupca nasledovné splnomocnenie.

V školskom klube detí zabezpečujeme:

 • dozor nad deťmi v čase mimo vyučovania a starostlivosť o deti, keď sú rodičia v zamestnaní,
 • stravovanie v školskej jedálni,
 • povinný pobyt detí na čerstvom vzduchu,
 • prechod medzi vyučovaním a odchodom na iné záujmové a vzdelávacie aktivity,
 • odpočinkové činnosti, relaxáciu detí po vyučovaní,
 • zmysluplné využívanie voľného času detí,
 • vedieme  deti k sebaobslužným činnostiam,
 • prípravu na vyučovanie – praktické využitie poznatkov z vyučovania a ich prehlbovanie, vypracovanie domácich úloh,
 • rôzne režimové momenty,
 • sebarealizáciu dieťaťa – dávame  možnosť dieťaťu vyberať si činnosti podľa záujmu, rozvíjame tvorivosť a kreativitu,
 • socializáciu dieťaťa -  najmä formou spoločenských vzťahov, individuálny prístup k deťom

Ponúkame Vám :

 • zmysluplné využitie voľného času vašich detí formou hier, súťaží, pohybových aktivít a záujmových činností,
 • začlenenie vášho dieťaťa do kolektívu,
 • komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa,
 • pestovanie záujmov a záľub vašich detí,
 • prevenciu proti začleneniu vašich detí do rôznych asociálnych skupín,
 • lásku a starostlivosť profesionálnych vychovávateľov,
 • rozvoj individuálnych záujmov v „Slniečkovských krúžkoch“, ktoré sa stretávajú každú stredu od 15:00 do 16:00 hod.

MZ ŠKD
Výchovný program ŠKD
Školský poriadok ŠKD
Plán MZ ŠKD 2019/2020
Správa MZ ŠKD 2018/2019
Medené mesto - celoročný motivačný projekt 2019/2020
Prezentácia "Na lúke bezpečne"
Prezentácia "Pohybom ku zdraviu"
Prezentácia "Zdravie je najväčší poklad"
Prezentácia "Potulky prírodou"
Prezentácia "Poznávajme spoločne krajiny EÚ"
Prezentácia "Zdravie je najväčší poklad"
Spolupráca školskej knižnice a ŠKD 2019

1.oddelenie - Slniečkovo
2.oddelenie - Včielkovo
3.oddelenie - Šmolkovia
4.oddelenie - Mravčekovo
5.oddelenie - Slnečné kráľovstvo
6.oddelenie - Sovičkovo
7.oddelenie - Super deti
8.oddelenie - Bádajkovo
9.oddelenie - Lienkovo - Bystrohlav
10.oddelenie - Lesníčkovo

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore