Prečo si vybrať našu školu?

Ponúkame:

Alternatívne formy vyučovania - na hodinách matematiky využívame prvky Hejného metódy, žiaci sa učia rozvíjať logické myslenie hravou formou, ktorá je im prirodzená. Samostatnosť, spoluprácu, zodpovednosť a ochotu pomáhať si rozvíjame počas daltonských blokov. V rámci vyučovania uplatňujeme metódu CLIL a učíme sa navzájom.

Kvalitný výchovno-vzdelávací proces:
- ponúkame vzdelávanie pod vedením kvalifikovaných a tvorivých učiteľov,
- výsledky externých testovaniach sú vysoko nad celoslovenským priemerom,
- veľmi dobré hodnotenie štátnou školskou inšpekciou,
- umiestnenie žiakov na popredných miestach vo vyšších kolách súťaží a olympiád,
- zachovávame regionálne tradície,
- práca školského psychológa.

Vyučovanie cudzích jazykov
- rozšírené vyučovanie anglického jazyka o 6 hodín už od 1.ročníka,
- druhý cudzí jazyk od 7.ročníka - nemecký a ruský jazyk,
- aktivity a projekty: English One, Educate Slovakia, TalkTalk Courses, E-twinning, Das Bild der   
 Anderen
(Goethe Institut)
- komunikácia slovom a písmom so zahraničnými lektormi aj s native speakermi,
- spolupráca so školami v zahraničí.

Zdravý životný štýl
- ako alternatívu k vyučovaniu cudzích jazykov ponúkame od 7.ročníka environmentálnu výchovu,
- učíme žiakov separovať odpad,
- zapájame sa do mnohých projektov a aktivít: Deň dobrovoľníctva, Tajný život mesta, Trieda pod oblohou, Náučný chodník, Root&Shoots, Školské ovocie, Školské mlieko,
- podporujeme rozvoj športu v rámci vyučovania i mimo neho,

Mimoškolská činnosť
- Školský klub detí,
- Súkromné centrum voľného času Relaxáčik,
- školská knižnica.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore