Knižnica

Školská knižnica

  • je súčasťou ZŠ, slúži na informačné a dokumentačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti a výchovno-vzdelávacieho procesu,
  • môže ju navštevovať každý žiak školy, slúži aj pre všetkých pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy, služby šk. knižnice môžu využívať aj rodičia v riadnom výpožičnom čase,
  • utvára knižničný fond, ktorý využíva na prípravu, riadenie a uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu,
  • poskytuje knižnično-informačné služby najmä žiakom, učiteľom a iným zamestnancom školy,
  • pomáha pri individuálnej príprave na vyučovanie, podporuje celoživotné vzdelávanie a sebavzdelávanie žiakov, učiteľov a odborných zamestnancov,
  • pripravuje pomôcky a programy na informačnú výchovu vo vyučovaní jednotlivých predmetov a koordinuje informačnú výchovu vo vyučovaní,
  • poskytuje metodickú pomoc učiteľom pri informačnej výchove vo vyučovaní jednotlivých predmetov,
  • niektoré knihy slúžia iba na štúdium v školskej knižnici,
  • vypožičanie kníh je bezplatné.

Výpožičná doba je v čase školského vyučovania:  pondelok - piatok od 12:30 - 15:00 hod.

Chceme žiakom pripomenúť, že knižnica je miesto, kde sa ukrýva veľa krásnych príbehov, rozprávkových hrdinov, miesto, ktoré im ponúka množstvo vedomostí, informácií zo všetkých oblastí života. Ku knihám a zariadeniu knižnice sa správaj tak, aby ešte dlho slúžila všetkým používateľom. Každý čitateľ je povinný vrátiť vypožičanú knihu do jedného mesiaca od dátumu výpožičky. Výpožičný čas je možné predĺžiť po vzájomnej dohode s knihovníčkou. Poškodenie alebo stratu knihy je potrebné nahlásiť knihovníčke. Za stratu knihy a poškodenie väčšieho rozsahu musí čitateľ uhradiť stanovený poplatok.

Školská knižnica slúži aj ako multimediálna učebňa, ktorú je možné využívať počas vyučovania, ale aj v mimo vyučovania. Žiaci si tu môžu robiť prípravy na vyučovanie, projekty, ktoré si môžu vytlačiť za poplatok.

Čiernobiela tlač:
-
jednostranná      0,04 €
-
obojstranná        0,07 €

Dokumenty:
Štatút školskej knižnice
Knižničný a výpožičný poriadok
Plán školskej knižnice na šk.rok 2017/2018
Prihláška (vzor)

Aktivity:
školský rok 2016/2017
školský rok 2017/2018
školský rok 2018/2019

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore