2% Z DANE

Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili v roku 2019 svojimi 2% z dane.

Ako boli využité finančné prostriedky z minulého roka?

Príspevok z 2% vo výške 3 138,46 € bol použitý na spolufinancovanie environmentálne a komunitne zameraného projektu „Roots and Shoots“, v ktorom žiaci, v spolupráci s rodičmi, navrhli revitalizáciu okolia školy, vytvorenie eko-ihriska, bylinkovej špirály a oddychovej zóny. Ďalej na dofinancovanie enviroprojektu „Trieda pod oblohou“, ktorého cieľom bolo vytvoriť triedu v prírode a oddychovú zónu pre žiakov školy. Zvyšok finančných prostriedkov bol použitý na maliarske práce v priestoroch školy.

Vážení rodičia a priatelia školy,
pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole aj tento rok darovaním 2% z dane.

Zákon č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov niektorej z neziskových organizácii. Jednou z nich je aj naše Rodičovské združenie. Pokiaľ túto sumu nedarujete Vami vybranému subjektu, táto čiastka pripadne štátu. Vaše 2% pre nás znamenajú veľkú pomoc a tiež podporu pri rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% a darujte ich svojim deťom.

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • drobné pozornosti a odmeny pre žiakov pri rôznych príležitostiach
  • skvalitnenie vybavenia školy

Ako poukázať 2%?

Ak ste zamestnaní:
Požiadajte svojho zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane, to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením) doručte do 30. apríla 2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo do 25. apríla 2020 na ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica triednemu učiteľovi, prípadne do kancelárie riaditeľky školy.

Pracovali ste ako dobrovoľník?
Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2019, máte možnosť venovať až 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:
Do 31. marca 2020 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami. Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.
Do 30. apríla 2020 - Zasielanie Vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore