Výchovný poradca

Poradca pre žiakov, učiteľov a rodičov

Kto: Mgr. Michaela Palková

Kde: kabinet výchovného poradcu na prízemí, zborovňa II. stupňa

Kedy: pondelok - štvrtok: 13:00 – 15:00 hod., iný termín po dohovore

Email: skolsky.psycholog@zsmosbb.eu

Základné informácie:

Činnosť výchovného poradcu možno zhrnúť do troch hlavných oblastí:

  1. starostlivosť o talentovaných a nadaných žiakov, o žiakov s výchovnými a vzdelávacími ťažkosťami, o žiakov so ZZ a o žiakov s VIN a ich evidencia;
  2. preventívne aktivity a riešenie už vzniknutých problémov;
  3. profesijná orientácia a výchova k voľbe povolania.

Plán práce na školský rok 2018/2019

Vyhodnotenie činnosti za školský rok 2017/2018

Informácie súvisiace s profesijnou orientáciou môžete získať na internetových stránkach

Ako prebieha poradenstvo k profesijnej orientácii?

V prípade záujmu a podpísaní informovaného súhlasu zákonným zástupcom je možnosť absolvovať psychologické vyšetrenie k profesijnej orientácii.

Toto vyšetrenie pozostáva z troch stretnutí, pričom prvé prebieha už na konci 8. ročníka. Druhé stretnutie sa organizuje na začiatku 9. ročníka. Prvé dve stretnutia slúžia na zozbieranie údajov – žiaci vypĺňajú psychologické testy a dotazníky. Tretieho stretnutia sa môže žiak zúčastniť v sprievode zákonného zástupcu. Toto posledné stretnutie slúži na poradenský rozhovor so psychologičkou z CPPPaP resp. školskou psychologičkou a jeho cieľom je sumarizácia výsledkov z testovania a ich konfrontácia s predstavami žiaka, resp. jeho rodiča.

Výchovný poradca pri svojej činnosti spolupracuje so žiakmi, rodičmi, pedagógmi, vedením školy, CPPPaP, CŠPP, UPSVaR, a pod.

Jedna z kľúčových úloh výchovného poradcu je profesijná orientácia žiakov na SŠ - začína sa v máji stretnutím so žiakmi 8. ročníkov - oboznámenie, vyplnenie vstupných údajov a výber školy.
Do konca júna sa vstupné údaje odošlú do výpočtového strediska v Banskej Bystrici.

Pokračuje sa v 9. ročníku, kde od začiatku roku monitorujeme záujem žiakov na SŠ.

V mesiacoch november a február sa posielajú nové zbery záujmov žiakov o stredné školy do výpočtového strediska v Banskej Bystrici.

Rodičia spolu so žiakmi môžu pre ľahšie rozhodovanie navštíviť Deň otvorených dverí na príslušnej strednej škole.

Pre ľahšie rozhodnutie pozýva naša škola zástupcov stredných škôl na besedy - termín: november - február.

Na prihlášku sa uvádza prospech žiaka na konci školského roka v 6. - 8. ročníku, polročné výsledky v 9. ročníku a výsledky Testovania 9.

Priebeh prijímacieho konania – základné informácie

Prijímacia skúška na väčšine škôl pozostáva zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky, na odborných školách môžu podľa zamerania overovať vedomosti aj z iných predmetov (napr. fyzika, chémia, prírodopis, cudzie jazyky).

Prihlášku na tlačive schválenom ministerstvom možno podať na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy.

Ak sa žiak hlásil na SŠ na talentový odbor (vyžadujúci overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania) a neuspel, môže si v riadnom termíne podať ďalšie dve prihlášky na bežné SŠ.

Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí zohľadní, že uchádzač je úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania, o ktorý sa uchádza, a výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov základných škôl.

Výsledky prijímacích skúšok musí škola zverejniť do troch dní odo dňa konania druhého termínu na výveske školy.

!V prípade, ak žiak nebol prijatý v riadnom termíne na žiadnu SŠ, môže si podať ešte jednu prihlášku na školu, ktorá prijíma v druhom kole.!

V prípade záujmu o štúdium na osemročnom/bilingválnom gymnáziu ma prosím kontaktujte na horeuvedenej adrese.

Harmonogram prijímacieho konania na stredné školy v školskom roku 2018/2019

 

    Talentové odbory

                Ostatné odbory

SŠ zverejní kritériá prijatia a termíny prijímacích skúšok

 do 01.02.2019

 do 31.03.2019

Zákonný zástupca podá prihlášku riaditeľovi ZŠ

 do 20.02.2019

 do 10.04.2019

Termín konania prijímacích skúšok

 25.03 - 12.04.2019

 1. kolo 1. termín 13.5.2019

 1. kolo 2. termín 16.05.2019

 2. kolo (info o konaní do 06.06.2019) 18.06.2019

Termín odvolacieho konania

 po talentovej skúške

 po 1. kole od 23.05.2019

 po 2. kole od 25.06.2019

V prípade záujmu o viac info kliknite na: Ako na strednú školu

Podrobnejšie informácie na svs.edu.sk.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
Ochrana osobných údajov
toplist
Návrat hore