Školský psychológ

Školský psychológ - odborný zamestnanec, ktorý sa spolupodieľa na humanizácii školstva.
Vo svojej práci sa zameriava najmä na rozvoj žiakov, zmiernenie negatívnych javov, prácu so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, prácu s triedou.

Služby školského psychológa sú určené pre:

 • žiakov,
 • rodičov a zákonných zástupcov žiakov,
 • zamestnancov školy.

Kto: PhDr. Daniela Žilinčíková

        Kontakt: 048/423 18 34 , 0903/657 550
        Email: skolsky.psycholog@zsmosbb.eu

Kde: kabinet výchovného poradcu na prízemí, zborovňa II. stupňa
Kedy: pondelok - utorok: 7:30 – 15:30 hod., iný termín po dohovore.

 

Ako:

1. Práca so žiakmi

 • Individuálna intervencia – zameraná na:
  • zmiernenie negatívneho vplyvu zdravotného znevýhodnenia na rozvoj žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
  • osobnostný rozvoj všetkých žiakov,
  • poskytnutie pomoci žiakom, ktorí čelia náročným životným situáciám (rozvodová/porozvodová situácia, úmrtie blízkej osoby, adaptačné ťažkosti v skupine a pod.).
 • Práca so skupinou/školskou triedou – zameraná na:
  • zmapovanie vzťahov v triede,
  • podporu a zlepšenie vzťahov medzi sebou,
  • rozvojové aktivity (komunikačné a sociálne zručnosti a pod.).
 • Diagnostické pozorovanie žiakov s ťažkosťami v učení a v správaní počas výchovno-vzdelávacieho procesu

2. Spolupráca s učiteľmi a vychovávateľmi

 • spolupráca s triednym učiteľom a ostatnými vyučujúcimi pri tvorbe individuálneho vzdelávacieho programu začlenených žiakov, spoločné hľadanie vhodného prístupu k individuálne začlenenému žiakovi,
 • priebežné konzultácie s učiteľmi o zvolenom postupe a napredovaní žiaka v učebnom procese,
 • spolupráca s výchovným poradcom pri zjednocovaní výchovných vplyvov na individuálne začleneného žiaka, ďalšej profesionálnej orientácii zdravotne znevýhodneného žiaka,
 • poskytovanie odporúčanej odbornej literatúry učiteľom vzdelávajúcim individuálne začleneného žiaka ako aj odborné konzultácie učiteľom,
 • konzultácie ohľadne nevhodných prejavov vyskytujúcich sa v správaní žiaka,
 • spoločné hľadanie vhodného prístupu k žiakom.

3. Spolupráca s rodičmi

 • v dohodnutom termíne školský psychológ poskytne individuálne konzultácie, informácie a poodhalí možnosti spolu s rodičom (alebo zákonným zástupcom) žiaka týkajúce sa výchovných, vzdelávacích či osobnostných otázok,
 • v prípade záujmu je možné zrealizovať besedu spojenú s prednáškou na vybrané témy.

4. Spolupráca so špecializovanými zariadeniami

 • školský psychológ podľa potreby spolupracuje s poradenskými inštitúciami, predovšetkým s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP – Kollárova 55, BB), Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPP – Mládežnícka, 34, BB), ale i s inými odborníkmi v prípade potreby.

 V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na e-mail, telefonicky alebo osobne.

Zaujímavé odkazy:

Čo je to dyslexia? + Tipy na práca pre dieťa s dyslexiou

Máš problémy, s ktorými si nevieš poradiť? - IPčko – Internetová poradňa pre mladých

Videá, ktoré sa zaoberajú nástrahami dnešnej doby

Riešenie konfliktu prostredníctvom autority

Prevencia šikanovania

Zaujímavé informácie pre rodičov z rôznych oblastí

Deti potrebujú pravidlá

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore