Koordinátor prevencie

Poradca pre žiakov, rodičov a učiteľov

Koordinátor prevencie: PaedDr. Roland Kánik

Kontakt: koordinator.prevencie@zsmosbb.eu
               048/ 423 18 34

Dôležité dokumenty:

Program prevencie a riešenia šikanovania, násilia, drogových závislostí a sociálno-patologických javov v škole

Plán práce koordinátora drogovej prevencie

Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania v školách a školských zariadeniach

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore