Vybavenie školy

Základné údaje o škole:

 • naša škola je priestormi najväčšia škola v meste a je jediná, ktorá má zriadené súkromné centrum voľného času – Relaxáčik (zriaďovateľom je Rodičovské združenie pri našej ZŠ)
 • je priestorovo vyhovujúca a má veľmi dobré materiálne vybavenie i estetické prostredie
 • z hľadiska cestnej premávky je škola vhodne situovaná a pre žiakov bezpečná
 • estetická učebňa s kapacitou 120 miest na sedenie s pódiom
 • vnútorné átrium s pódiom na prezentáciu žiackych vystúpení a iných kultúrnych aktivít 
 • „Stará škola“, trieda slúži ako spomienka na minulosť našich starých rodičov, je vybavená dobovým nábytkom

Priestorové a materiálno–technické podmienky školy:

 • školu tvorí jedna budova s 9 pavilónmi a 6 podlažiami (A – CH)
 • má 45 učební, z toho je 20 odborných učební s kabinetmi - na I. stupni je 15 učební (v pavilóne C) a na II. stupni 30 učební (v pavilóne A, B, G, F)
 • maximálna kapacita školy pri 25 kmeňových triedach je 700 žiakov, kmeňové triedy sú vybavené relaxačnými kútikmi, ktoré na I. stupni využívajú aj pre činnosť ŠKD
 • odborné učebne sú pre vyučovanie fyziky, chémie, biológie, cudzích jazykov (4 učebne, z toho 2 s internetom), hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy, náboženskej výchovy, techniky, sveta práce (životného prostredia), 3 počítačové učebne s internetom, 4 multimediálne učebne s internetom
 • pre šport využívame 2 telocvične, 1 posilňovňu a 1 zrkadlovú sálu a športový areál s futbalovým, hádzanárskym, volejbalovým ihriskom a doskočiskom    

Vybavenosť tried, odborných učební a kabinetov:

 • na vyučovaní využívame moderné didaktické pomôcky: interaktívne tabule - 4 ks, magneticko-keramické tabule s možnosťou využitia ako interaktívne - 16 ks, eBeam systém - 4 ks, digitálne fotoaparáty, skenery, tlačiarne, spätné projektory - 22 ks, notebooky - 56 ks, výukové CD, encyklopédie, televízory s DVD prehrávačmi, CD prehrávače
 • triedy  a kabinety sú vybavené starším, ale udržiavaným zariadením, pribežne  nakupujeme do tried nové školské lavice so stoličkami
 • v 4 multimediálnych, v 1 počítačovej a v 2 jazykových učebniach je nový nábytok, nový rozvod elektrickej energie a nový rozvod internetu do každej lavice
 • žiaci a zamestnanci môžu využiť pripojenie do internetu prostredníctvom WiFi

Škola ako životný priestor:

 • školské priestory sú rozsiahle, čo je vyhovujúce pre rozptyl žiakov počas prestávok, dostatok miesta pre pohyb, prúdenie čerstvého vzduchu
 • priestranné chodby s dostatkom svetla využívame ako relaxačné kútiky počas prestávok, sú esteticky upravené a skrášlené žiackymi prácami, diplomami, víťaznými pohármi a kútikom ľudovej tvorivosti
 • rozsiahly školský areál (pravidelne kosíme, odhadzujeme sneh, revitalizujeme zeleň), využívajú žiaci počas prestávok, hlavne však pri mimoškolských aktivitách a v školskom klube detí
 • v priestoroch školy  je študijné oddelenie, ktorého súčasťou je knižnica
 • zborovne I., II. stupňa a ŠKD sú zariadené prakticky a chodby s kútikmi na sedenie umožňujú pedagógom a žiakom nerušený rozhovor pri riešení problémov súvisiacich s učením sa, správaním a osobnými problémami
 • priamo v budove školy je zubná ambulancia, školský bufet,  školská jedáleň, súkromná jazyková škola, Súkromné centrum voľného času - Relaxáčik

Psychohygienické a bezpečnostné podmienky:

 • rozvrh hodín a prestávok rešpektuje psychohygienické požiadavky a potreby žiakov i učiteľov
 • žiaci počas tretej prestávky môžu využiť stolnotenisové stoly umiestnené na chodbách na relaxáciu a oddych
 • žiaci sú pravidelne oboznamovaní s pravidlami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarnymi predpismi na triednických hodinách a v rámci kurzu „Ochrana života a zdravia“
 • školský poriadok určuje práva a povinnosti žiakov i zamestnancov, jeho dodržiavaním predchádzame úrazom počas prestávok a premiestňovania sa žiakov do odborných učební
 • v odborných učebniach dodržujeme osobitné predpisy, s ktorými sú žiaci oboznámení vždy na začiatku školského roka
 • exkurziám, vychádzkam, kurzom a voľnému času počas prázdnin predchádza informovanie žiakov o bezpečnom správaní sa, o dodržiavaní predpisov v cestnej premávke atď.
 • pedagogické dozory sú prevenciou pred vznikom školského úrazu žiakov počas vyučovania i prestávok žiakov
 • v objekte školy je na viditeľnom mieste označenie upozorňujúce na zákaz fajčiť, požívať alkohol a používať iné škodlivé a omamné látky
 • priestory v škole a v areáli školy sú monitorované kamerovým systémom s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie pre žiakov

 

Virtuálna prehliadka školy

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore