Voľné pracovné pozície

Podľa zákona č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony z 21. októbra 2011 vznikla zamestnávateľovi povinnosť podľa § 11 a) informovať o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Riaditeľstvo ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica informuje o voľných pracovných pozíciách:

Zoznam voľných pracovných miest

pedagogický asistent

- učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie s kombináciou dejepis, matematika, telesná a športová výchova, geografia, etická výchova, biológia s nástupom od 01.09.2016.

- učiteľ pre primárne vzdelávanie s nástupom od 01.09.2016.

- vychovávateľ ŠKD s nástupom od 01.09.2016.

- pedagogický asistent s nástupom od 01.09.2016.

Kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou 437/2009 Z.z.

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a e-mailovým kontaktom, profesijný životopis, doklady o vzdelaní, motivačný list, prehľad odbornej praxe.

Žiadosť zasielajte do 25.04.2016 na e-mail: riaditel@zsmosbb.eu, tel. č. 048/4231834, mob. 0903/657550.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
Ochrana osobných údajov
toplist
Návrat hore