Profilácia školy

  • výučba cudzích jazykov (rozšírené vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka, od 7. ročníka pribúda ďalší cudzí jazyk - nemecký a ruský)
  • výučba informatiky, zavádzanie IKT do vyučovania a medzi verejnosť (vyučovanie informatiky už na I. st., krúžky PC)

  • rozvoj ekologickej a environmentálnej výchovy (separovanie odpadu, čistenie chránených lokalít, výsadba stromčekov, revitalizácia zelene v areáli školy, trieda pod oblohou a náučným chodníkom, hmyzím domčekom, bylinkovým záhonom a pocitovým chodníkom)

  • rozvoj športu a zdravého životného štýlu (prostredníctvom pestrej krúžkovej činnosti v spolupráci so SCVČ
    v priestoroch školy a ďalších aktivít školy predchádzame sociálno-patologickým javom detí a mládeže, využitie športových priestorov na 100%)

  • rozvoj regionálnej kultúry (šírenie tradícií a kultúrneho dedičstva našich predkov prostredníctvom celoročných projektov - Dni regiónu, otvorené hodiny v Starej škole)
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore