Poslanie školy

Sme škola:   

 • otvorená – pre žiakov, rodičov a širokú verejnosť
 • podporujúca zdravie – zameraná na zdravý životný štýl
 • ocenená Ministerstvom životného prostredia SR za mimoriadne výsledky v starostlivosti o životné prostredie a vytvorenie 4 rekordov v oblasti recyklácie
 • ocenená Slovenským olympijským výborom - Škola roka za reprezentáciu v oblasti športu
 • ocenená  Agentúrou MŠVVaŠ SR - Príklad dobrej praxe za zavádzanie modernej technológie do vyučovania
 • zameraná na regionálnu kultúru – ukážky hodín v učebni „Starej školy“, Dni regiónu
 • pripravujúca žiaka pre život

Poslanie školy:

Poskytujeme všestranný rozvoj osobnosti s mravnými postojmi, ideálmi a hodnotami; pripravujeme žiaka tvorivého a zručného pre ďalšie štúdium a prax tým, že:

 • podporujeme rozvoj talentovaných žiakov v súťažiach a olympiádach
 • zavádzame IKT do vyučovania
 • poskytujeme vzdelávanie „pre každého“, aj pre žiakov so zdravotným a sociálnym znevýhodnením (individuálnym prístupom, zavedením profesie pomocný učiteľ a asistent, výchovným poradenstvom v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva)

Vízia: "Učíme sa pre život"
 
Stratégia školy:

 • vytvárať efektívne prostredie pre výchovu a vzdelávanie, aby žiaci a učitelia zažívali pocit úspechu a radosti
 • poskytovať podmienky na utváranie kľúčových kompetencií žiakov, ktoré tvoria základ pre celoživotné učenie sa a orientáciu v každodennom praktickom živote 
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore