Ponuka školy

 • schopný manažment školy
 • tvorivý kolektív a kvalitných učiteľov
 • individuálny prístup a orientáciu na osobnosť žiaka
 • príjemné prostredie a  priestranné triedy s relaxačnými kútikmi
 • rozšírené vyučovanie anglického jazyka o 6 hodín už od 1. ročníka
 • informatickú výchovu - prácu s internetom, počítačové výučbové programy
 • výchovné poradenstvo: plní úlohy profesijnej orientácie žiakov, spolupracuje s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva pri riešení problémov žiakov s poruchami učenia a správania, venuje pozornosť talentovaným žiakom
 • vo vyučovaní využívame nové metódy a formy z projektov: Integrované tematické vyučovanie, Krok za krokom, Projekt Orava, Dalton, Hejného metóda v matematike
 • rozvoj pohybových aktivít v 2 zrekonštruovaných telocvičniach, v posilňovni, zrkadlovej miestnosti a športovom areáli s futbalovým, hádzanárskym, volejbalovým ihriskom a doskočiskom

Vo výchovno-vzdelávacom procese ponúkame:

 • školu v prírode pre 3. a 6. ročník
 • plavecký výcvik v 2. - 3. ročníku a zdokonaľovací plavecký výcvik v 5. ročníku
 • lyžiarsky výcvik v 7. ročníku
 • korčuliarsku gramotnosť v 1. ročníku
 • odborné učebne: fyzika, chémia, biológia, 4 multimediálne učebne s pripojením na internet, 3 počítačové učebne s pripojením na internet, 2 jazykovo-počítačové učebne s pripojením na internet, jazykové učebne, výtvarná výchova, technická výchova, svet práce (životné prostredie), estetická učebňa s vyučovaním hudobnej výchovy.
 • exkurzie: 
  • biologická
  • geografická
  • matematicko-fyzikálno-chemická
  • literárno-dejepisno-výtvarná
 • rozvoj tvorivosti a fantázie žiakov zapájaním sa do mnohých súťaží: športových, literárnych, výtvarných, matematických, atď., projektov a vydávaním časopisu: Tvorivček na I. stupni a Delfín na II. stupni, Ochranárik, Svetobežník
 • školský klub detí (denne od 06:00 hod. do 17:00 hod.), príprava na vyučovanie, voľné hry vonku, krúžková činnosť - počítačové, tanečný, výtvarný, pohybový, príprava kultúrnych programov, súťaže rôzneho zamerania
 • aktívne trávenie voľného času v Súkromnom centre voľného času Relaxáčik (www.relaxacik.sk) prostredníctvom krúžkov a prázdninových táborov

Aktivity školy:

 • Netradičný zápis do 1. ročníka
 • Vítanie prváčikov v cechu školákov
 • Pasovanie piatakov
 • Rozlúčka s deviatakmi
 • Oscariáda (vyhodnotenie najúspešnejších žiakov školy za prítomnosti rodičov s krátkym kultúrnym programom)
 • Ondrej, Lucia, Mikuláš (predvianočné tradície)
 • Deň histórie a tradícií nášho regiónu - celoročný projekt (prezentácia žiackych prác, tvorivé dielne)
 • Stretnutie s umením (stretnutia žiakov s umelcami)
 • EKO vychádzky (staráme sa o svoje životné prostredie a prírodu)
 • Urobme si krajšiu školu (spolupráca žiakov, rodičov a učiteľov pri výzdobe školy
 • Akadémia a besiedky ku Dňu matiek a otcov, vianočné besiedky
 • Detsko-rodičovské stretnutia
 • Jesenné komunitné stretnutia mestskej časti Fončorda, Deň seniorov
 • Volejbalový turnaj „O putovný pohár Školy podporujúcej zdravie“
 • Mesiac športu (jún) - športové súťaže „O putovný pohár riaditeľa školy a Rodičovskej rady“
 • Detská športová olympiáda - pre žiakov I. st. medzi ZŠ Moskovská - ZŠ Gaštanová - ZŠ Spojová

Ďalšie ponuky:

Žiacka školská rada:

 • pomáha riešiť problémy žiakov v spolupráci s vedením školy
 • organizuje súťaže, zbery
 • vyvíja aktivity smerom k ochrane prírody,  zdravia, zvierat
 • organizuje humanitárne zbierky

Školská jedáleň:

 • možnosť platby cez internet banking, prihlasovanie a odhlasovanie stravy cez internet, ako aj priebežná kontrola stavu konta prostredníctvom elektronizázie ŠJ
 • školský bufet: doplnkové stravovanie, pitný režim

Školská knižnica - moderne vybavená, prístup na internet, otvorená pre verejnosť, možnosť prípravy na vyučovanie.

 

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore