Organizácia vyučovania

1. Vyučovanie sa riadi podľa rozvrhu hodín, ktorý schválila riaditeľka školy. Rozvrh hodín je povinný  rešpektovať každý žiak a pedagogický pracovník.

2. Budova školy je otvorená v čase od 06:00 hod. do 20:00 hod. Vyučovanie začína o 07:10 hod. a končí 15:25 hod. Školský klub je v prevádzke od 06:00 hod. do 17:00 hod.

 Časový   rozvrh hodín:

 • 0. hod.     07:10 - 07:50 hod.
 • 1. hod.     08:00 - 08:45 hod.
 • 2. hod.     08:55 - 09:40 hod. (desiatová prestávka)
 • 3. hod.     09:55 - 10:40 hod. (veľká prestávka)
 • 4. hod.     10:55 - 11:40 hod.
 • 5. hod.     11:50 - 12:35 hod.
 • 6. hod.     12:45 - 13:30 hod.
 • 7. hod.     14:00 - 14:40 hod.
 • 8. hod.     14:45 - 15:25 hod.

3. Vstup do budovy školy tu nezamestnaným osobám je možný len so súhlasom zodpovedných pracovníkov školy.

 ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2018/2019

 • 01.09.2018 - začiatok I. polroka
 • 04.09.2018 - slávnostné otvorenie školského roka a vyučovania
 • 31.01.2019 - koniec I. polroka (streda)
 • 01.02.2019 - začiatok II. polroka (štvrtok)
 • 29.06.2019 - koniec II. polroka (piatok)

Prázdniny 

 •     jesenné sa začínajú v utorok 30.10.2018, končia sa 2.11.2018. Vyučovanie sa začína v pondelok 05.11.2018.
 •     vianočné sa začínajú v piatok 21.12.2018, končia sa 07.01.2019. Vyučovanie sa začína v pondelok 08.01.2019.
 •     polročné sú v piatok 01.02.2019, vyučovanie sa začína v pondelok 04.02.2019.
 •     jarné sú od 4.03.2019 do 8.03.2019 pre Banskobystrický kraj.
 •     veľkonočné sa začínajú 18.04.2019, končia sa 23.04.2019. Vyučovanie sa začína v stredu 24.04.2019.
 •     letné sa začínajú v pondelok 01.07.2019 a končia sa 31.08.2019. Vyučovanie sa začína v pondelok 02.09.2018.

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníkov ZŠ - TESTOVANIE 5 - 2018

Hlavné testovanie sa uskutoční 22. 11. 2017 (streda) zo SJL a MAT. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI a OŠ OÚ.

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ - TESTOVANIE 9 - 2018

Hlavné testovanie sa uskutoční 21. 11. 2018 (streda) zo SJL a MAT (okrem žiakov s mentálnym postihnutím).  Náhradný termín testovania je 16. 04. 2019 (štvrtok). Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie procesu testovania v ZŠ zodpovedá riaditeľ školy.

 

Počet tried a oddelení ŠKD

 1. - 4. roč.

5. - 9. roč.

13 tried

13 tried

283 žiakov

254 žiakov

1. - 9. roč.

26 tried

537 žiakov

ŠKD

10 oddelení

226 žiakov

 

Olympiády a súťaže 

Exkurzie a výlety 

Triedni učitelia, vychovávateľky a rozmiestnenie tried

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
Ochrana osobných údajov
toplist
Návrat hore