História školy

Riaditelia školy

Mgr. Elena Kováčiková

1987 - 1988

 

PaedDr. Vladimír Halaj

1988 - 1991

Mgr. Elena Kováčiková - zástupkyňa pre I. st.

Mgr. Emília Harťanská - zástupkyňa pre II. st.

Mgr. Eva Kovačovičová

1991 - 1996

Mgr. Eva Ružičková - zástupkyňa pre I. st. od roku 1991

Mgr. Miroslav Baran - zástupca pre triedy s RVHV od roku 1995 do roku 2001

Mgr. Emília Harťanská - zástupkyňa pre II. st.

Mgr. Emília Harťanská

1996 - 2004

Mgr. Eva Ružičková - zástupkyňa pre I. st. do roku 2000

Mgr. Mária Kellerová - zástupkyňa pre II. st. od roku 1996

Mgr. Marta Melicherová

od roku 2004

Mgr. Anna Petrovičová - zástupkyňa pre I. st. od roku 2001 do roku 2015

PaedDr. Monika Abelovská - zástupkyňa pre I. st. od roku 2015

Mgr. Mária Kellerová - zástupkyňa pre II. st. do roku 2008

Mgr. Anna Romanová - zástupkyňa pre II. st. od roku 2008 do roku 2016

PaedDr. Lenka Matejková - zástupkyňa pre II. st. od roku 2016

História - začiatky

Základná škola na Moskovskej ulici 2 v Banskej Bystrici bola slávnostne otvorená dňa 1. septembra 1987 za prítomnosti vtedajšieho vedúceho odboru školstva ONV v Banskej Bystrici p. Ctibora Haľamu. Prvou riaditeľkou sa dočasne stala Mgr. Elena Kováčiková, ktorá riadila 19 tried I. stupňa a 9 oddelení školskej družiny. Na plynulom chode školy sa podieľali okrem učiteľov a vychovávateľov administratívni pracovníci, školník a upratovačky. 2. mája 1988 prebral vedenie školy do svojich rúk PaedDr. Vladimír Halaj. Pod jeho vedením škola začala pracovať naplno, viditeľne sa zveľaďovala, dopĺňala potrebnými pomôckami a zariadením, škola sa stala akoby jeho druhým domovom a v zanietenosti bol skutočne príkladom ostatným zamestnancom, čím si získal aj priazeň a prirodzenú autoritu. Jeho zásluhou škola rástla do krásy a dostávala sa do povedomia verejnosti. Mgr. Elena Kováčiková sa stala zástupkyňou riaditeľa pre I. stupeň.

Od 1.9.1988 sa začalo vyučovať aj na II. stupni. Zástupkyňou bola menovaná Mgr. Emília Harťanská. Žiaci aj učitelia sem boli preradení podľa bydliska zo ZŠ Mládežnícka ulica. Na I. stupni bolo otvorených 22 tried a 12 oddelení školskej družiny, na II. stupni 13 tried. V tomto roku našla priestor pre učenie, ale aj dobré podmienky k mimoškolskej práci takmer tisícka žiakov. Škola začína pracovať ako plnoorganizovaná a výchovno-vzdelávací proces sa každodenne riadi istými pravidlami. Zásluhou usilovnej práce žiakov aj učiteľov sa pomaly začínajú prejavovať výsledky. Škola začína byť úspešná, čo potvrdil aj fakt, že každý piaty žiak bol vyznamenaný. Vzdelávaniu žiakov slúžila od 7.9.1989 aj pobočka okresnej knižnice,ktorej súčasťou bol hudobný kútik a rozprávková miestnosť. Priestory knižnice sa dodnes využívajú na organizovanie besied, čitateľských súťaží a rôznych iných akcií preto, aby sa podnietil záujem žiakov o knižnicu a knihy tak, aby sa všetkým stali každodenným a celoživotným priateľom.

17. november 1989 a po ňom nasledujúce dni a týždne tzv. nežnej revolúcie podnietili množstvo zmien v celej našej spoločnosti. Na všetkých školách vyslovovali pedagogickí pracovníci dôveru alebo nedôveru svojmu vedeniu. Na našej škole väčšinou hlasov získali dôveru všetci členovia vedenia školy. Od školského roka 1990/91 stúpol počet našich žiakov na 1120, vyučovalo sa v 40 triedach a počet zamestnancov školy bol 104, do povinného vyučovania sa zaviedli ďalšie neslovanské cudzie jazyky - anglický a nemecký. Školský rok 1991/92 priniesol zmenu vo vedení školy. Riaditeľkou sa stala Mgr. Eva Kovačovičová, zástupkyňou pre 1. stupeň Mgr. Eva Ružičková, zástupkyňou pre 2. stupeň zostala Mgr. Emília Harťanská. Ďalšie roky boli zaujímavé aj tým, že katedry hudobnej a výtvarnej výchovy vtedajšej Pedagogickej fakulty začali na našej škole realizovať špeciálne rozšírené vyučovanie týchto predmetov počnúc 2. ročníkom. Prívlastok "ZDRAVÁ ŠKOLA" získala naša škola zapojením sa do rovnomenného projektu vyhláseného ministerstvom školstva. Jeho mottom bolo: "Všetko pre zdravie, všetko pre radosť, všetko pre deti." Dlhodobým cieľom tohto projektu bolo zlepšenie životného prostredia školy, humanizácia výchovno-vzdelávacieho procesu, zvýšenie starostlivosti o zdravie žiakov a zamestnancov školy a zapojenie rodičov a verejnosti do realizácie projektu Zdravá škola v zdravom meste.

Po zrušení ZŠ na Kuzmányho ulici, od školského roku 1995/96, tu našlo svoje nové pôsobisko 12 pedagogických zamestnancov a 147 žiakov experimentálnych tried orientovaných na rozšírené vyučovanie hudobnej výchovy. Škola sa začala viacej prezentovať aj v oblasti spevu a ľudovej hudby, folklór sa dostáva na dôležité miesto najmä v rôznych kultúrnych akadémiách a podujatiach aj na širokej verejnosti. Tretím zástupcom na škole sa stáva Mgr. Miroslav Baran, s menom ktorého je na ďalšie roky spojená aj ľudová hudba Sedmokráska, ktorú viedol a ktorá úspešne reprezentovala školu a doprevádzala aj spevácku skupinu a sólistov na mnohých súťažiach. Napriek presunu týchto žiakov, tak ako aj na iných školách, z roka na rok postupne klesá počet žiakov na 879.                  V školskom roku 1996/1997 sa dostáva na čelo vedenia Mgr. Emília Harťanská, ktorá je menovaná riaditeľkou školy, zástupkyňou pre II. stupeň sa zároveň stáva Mgr. Mária Kellerová.

Od 1.1.1997 začína naša škola písať vo svojom živote novú kapitolu, pretože sa stáva samostatným právnym subjektom. Práca učiteľov a žiakov bola opäť korunovaná mnohými úspechmi v súťažiach, olympiádach, koncertoch, kultúrnych akadémiách a mnohých iných činnostiach. Okrem iného pripravili krásne vystúpenie pre širokú verejnosť pod názvom Školy na námestí. Učitelia telesnej výchovy na našej škole zorganizovali volejbalový turnaj pracovníkov základných škôl mesta, ale aj iné telovýchovné aktivity. V júni roku 2000 končí svoju funkciu zástupkyne Mgr. Eva Ružičková. Pedagógovia nezabúdajú ani na prácu so žiakmi. Na I. stupni začali vydávať časopis Tvorivček a na II. stupni časopis Delfín, ktorý má v súčasnosti aj elektronickú podobu, a v ktorom uverejňovali najlepšie práce a tvorivé nápady svojich žiakov.

V školskom roku 2001/2002 odchádza na inú školu Mgr. Miroslav Baran a zástupkyňou pre I. stupeň sa stáva Mgr. Anna Petrovičová. Na našej škole sa vzdelávalo 620 žiakov 1. - 9. ročníka, navštevovali 26 tried. V decembri 2001 sa po prvýkrát uskutočnil Deň vianočných tradícií spojený s ľudovými zvykmi. Rodičia a starí rodičia našich žiakov prezentovali svoju šikovnosť a zručnosť pri výrobe vianočných ozdôb a dobrôt. Toto podujatie sa stalo na našej škole už každoročnou tradíciou, ktorá má veľký úspech. Z ďalších zaujímavých podujatí realizovaných v škole si zaslúži pozornosť beseda o živote a diele Mikuláša Kováča za prítomnosti manželky spisovateľa i beseda so spisovateľkou Marianou Komorovou a spisovateľom Petrom Glockom, a to v spolupráci s Verejnou knižnicou Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici. O zdravý vývoj žiakov sa staráme aj tým, že každoročne absolvujú niektoré ročníky pobyt v škole v prírode na území Slovenska a v minulosti aj pobyt starších žiakov pri mori v Taliansku a Chorvátsku. Nezaháľali sme ani na poli športu. Nie je veľa škôl, ktoré sa vďaka úspechom v športe môžu hrdiť - ako my - titulom Škola roka.

Od školského roku 2002/2003 zavádzajú učitelia našej školy skoro na každom predmete moderné vyučovacie metódy s využitím najnovších informačno-komunikačných technológií. Využívajú pritom materiálnu a metodickú pomoc INFOVEKU. Žiaci majú možnosť pracovať s výpočtovou technikou a získavať jej základy či už v nepovinných predmetoch, alebo v záujmových krúžkoch. V tejto súvislosti treba spomenúť aj projekt MICROSOFT IT Academy pod názvom „Naučme sa viac“, realizáciou ktorého sa naša škola stala školiacim strediskom aj pre širokú verejnosť.Výsledkom dobrej spolupráce s rodičovskou radou bola aj realizácia návrhu výboru odmeniť 95 žiakov I. a II. stupňa - reprezentantov našej školy v okresných a vyšších súťažiach - výletom do skanzenu v Zuberci. Pre všetkých to bol nezabudnuteľný zážitok. Mali sme za sebou ďalší rok plný práce, úspechov aj neúspechov.

Koncom nasledujúceho roka odišla z funkcie riaditeľky Mgr. Emília Harťanská a na základe výsledku konkurzu, ktorý sa uskutočnil na návrh Rady školy pri našej ZŠ, bola zriaďovateľom školy vymenovaná nová riaditeľka. Stala sa ňou Mgr. Marta Melicherová a funkcie sa ujala 1.7.2004. Škola s 564 žiakmi a pedagogickými i nepedagogickými zamestnancami žije ďalej svoj rušný, neopakovateľný tvorivý život. Žiaci privítali na besede Michala Martikána, vodného slalomára, strieborného medailistu z Atén, s bývalou majsterkou Slovenska v skoku do diaľky Evou Murkovou a pracovníkmi CVČ - Junior absolvovali účelové cvičenie, na ktorom si preverovali svoje znalosti z civilnej ochrany a testovali telesnú zdatnosť a zručnosť, počas Mesiaca úcty k starším sme pripravili pre starých rodičov besiedky. V rámci propagácie ľudových remesiel a prebúdzania záujmu o našu regionálnu kultúru počas Dňa ľudových tradícií našu školu navštívili rodičia a známi, aby deti mohli sledovať pri zaujímavej umeleckej činnosti ich šikovné ruky. Deti obdivovali výrobu husieľ, fujár, perníkov, vianočných ozdôb, ikebán, paličkovanie, vyšívanie, pletenie košíkov. Nadšeným pohľadom neušlo ani tlačenie kapusty a varenie bryndzových halušiek spojené s ochutnávkou. V spolupráci s CVČ - Junior sa v areáli našej školy uskutočnila súťaž o najoriginálnejšie šúchadlo. Príjemné chvíle strávili naši žiaci na besede so spisovateľkou Evou Horskou i s výtvarníkom a sochárom Mariánom Miklošom. Hlboký zážitok si odniesli zo stretnutia so sólistom Štátnej opery v Banskej Bystrici p. Štefanom Babjakom a jeho korepetítorkou, Darinou Turňovou. Činorodý rok zavŕšili žiaci I. stupňa pobytom v škole v prírode v Euromeste v Starej Myjave a žiaci II. stupňa v Starej Lesnej vo Vysokých Tatrách.

Od školského roku 2005/2006 sa intenzívne pracuje na skultúrnení a rekonštrukcii prostredia školy. V spolupráci s odborným učilišťom V. Gaňu sa dáva do poriadku každý kút, chodba, vďaka prísunu financií bola zrekonštruovaná aj strecha na všetkých pavilónoch školy. Škola nadobúda novú, krajšiu a veselšiu tvár. Deti, rodičia aj návštevníci sa tu cítia príjemne, pri vstupe do budovy školy sú milo prekvapení estetickým prostredím. Za toto úsilie patrí pani riaditeľke právom uznanie. Veď rekonštrukcia takého veľkého objektu, akým je naša škola, si v dnešných časoch vyžaduje obrovské úsilie, námahu, energiu, nadšenie, veľké množstvo administratívnej práce, jednaní a klopaní na zatvorené dvere.

Popri tejto práci sú však vždy v centre záujmu deti, pri výchovno-vzdelávacom procese pomáhajú pani učiteľkám pri práci s integrovanými žiakmi školský špeciálny pedagóg a asistent učiteľa. Uskutočňujú sa detsko-rodičovské stretnutia na I. stupni, výsledkom ktorých sa chodby školy zmenia podľa ročných období na vkusne a esteticky pôsobiace priestory. Školská knižnica dáva žiakom možnosť využívať internet, encyklopédie, organizuje rôzne besedy, podujatia. Už tradične žiaci navštevujú divadelné predstavenia, výchovné koncerty, zúčastňujú sa na exkurziách, navštevujú rôzne krúžky, pripravujú sa na súťaže, na ktorých výborne reprezentujú našu školu, seba, svoju rodinu. V celoštátnom testovaní žiakov MONITOR 9 dosahujú naši žiaci veľmi dobré výsledky a úspešne pokračujú v ďalšom štúdiu. V školskom roku 2006/07 sme sa zapojili do Enviroprojektu 2007 „Zachráňme prameň pri potoku Udurná“. Vybudovali sme striešku nad prameňom, osadili lavičky a skultúrnili toto prostredie, ktoré slúži občanom nášho sídliska aj mesta.

Od septembra 2007 bolo zriadené pri našej škole Súkromné centrum voľného času - Relaxáčik, ktorého zriaďovateľom je Rodičovské združenie pri ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica za účelom ponúknuť deťom v ich voľnom čase krúžky a počas prázdnin táborové aktivity.

Škola sa v minulosti zapojila do projektu vyhláseného ministerstvom školstva a získala prívlastok "Zdravá škola". V súčasnosti ho nahradil náš projekt pod názvom Škola podporujúca zdravie, ktorý realizuje 3 ciele - zdravý životný štýl, drogová prevencia a environmentálna výchova. Za mimoriadne výsledky a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie sme v roku 2008 získali CENU MINISTRA životného prostredia SR. Tým naše aktivity nekončia. V roku 2009 - na Deň Zeme škola dosiahla dva slovenské rekordy, žiaci vytvorili veľkolepý obraz Zeme, vytvorený z nazbieraných druhotných surovín a zapísali sme sa do slovenskej knihy rekordov.

K zdravému životnému štýlu patrí aj aktívny vzťah žiakov k športu. Nezaháľali sme ani v tejto oblasti. Nie je veľa škôl, ktoré sa vďaka úspechom v športe môžu hrdiť - ako my - titulom Škola roka. Získali sme ho aj v roku 2005.

Banská Bystrica a teda aj naša škola patria regiónu so zaujímavými tradíciami, pamiatkami a okolitou prírodou. Šírenie regionálnej kultúry sa stalo na našej škole už každoročnou tradíciou, ktorá má veľký úspech i dnes. Na Deň nášho regiónu žiaci prezentujú svoje práce pred spolužiakmi a rodičmi, získavajú aj rôzne manuálne zručnosti. Regionálnu výchovu sme rozšírili aj o projekt "Škola včera a dnes", ktorého súčasťou je aj stará trieda s interiérom z 1. polovice 20. storočia. Slávnostné otvorenie Starej školy sa uskutočnilo 25. júna 2008 za prítomnosti primátora mesta.

História - súčasnosť

Doba priniesla aj v oblasti školstva veľké zmeny, nové trendy vo vzdelávaní. My sme zareagovali na výzvu a okrem nového vzdelávacieho programu sme začali realizovať v roku 2009 európsky projekt pod názvom Cesta premeny tradičnej školy na modernú. Medzi ciele patrila tvorba, inovácia a implementácia ŠkVP s dôrazom na jazyky a IKT v spojení s obstaraním a vylepšením didaktických pomôcok a vzdelávaním učiteľov v týchto oblastiach. Tento projekt sa nám podarilo úspešne dokončiť v roku 2011. Jeho prínosom sú didaktické pomôcky, novovytvorené učebné prostriedky učiteľmi a rozšírené a získané pedagogické kompetencie našich zamestnancov. To všetko je v prospech zvýšenia kvality výchovno-vzdelávacieho procesu pre našich žiakov. Uznala to aj Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy, ktorá našej škole v roku 2012 udelila ocenenie PRÍKLAD DOBREJ PRAXE.

V období júl – október 2013 škola prešla dlhoočakávanou rekonštrukciou, dostala nový šat. Projekt "Zvyšovanie energetickej efektívnosti a modernizácie ZŠ Moskovská 2" finančne podporili Európsky fond regionálneho rozvoja a mesto Banská Bystrica. Cieľom projektu bolo skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu založeného na revitalizácii budovy školy a inovácii jej zariadenia. V rámci projektu bola uskutočnená stavebná rekonštrukcia školy - výmena okien a zateplenie pavilónov A, B, C, D, E. Boli vytvorené jazykové učebne, dve multimediálne učebne s interaktívnymi tabuľami a s modernou didaktickou technikou pre zážitkové učenie a optické internetové pripojenie.

Od septembra 2014 sa každý rok aktívne zapájame do kampane „Týždeň dobrovoľníctva.“ Cieľom projektu je praktickými aktivitami zvýšiť environmentálne povedomie žiakov a budovať kladný vzťah k životnému prostrediu v spolupráci s rodičmi a zamestnancami školy. Zveľaďovanie prostredia školy, práca s farbami a iným materiálom, aktivity s deťmi či prednášky a diskusie na tému dobrovoľníctva sú  priestorom vyskúšať si a dozvedieť sa mnoho nových vecí. Koordinátori podujatia pripravujú pre dobrovoľníkov brigádu zameranú na úpravu exteriéru školy, zelene či rôzne potrebné práce na budovanom náučnom chodníku v areáli školy. Zelenú dostala aj príroda v okolí školy. Triedy II. stupňa na jar čistia od odpadkov neďaleký rekreačný areál Udurnej, nad ktorým máme patronát.

Dňa 16. 9. 2015 sme slávnostne otvorili Náučný chodník v areáli ZŠ. Súčasťou tejto slávnosti bola nielen výsadba pôvodných drevín ako buk, dub, jaseň, hrab, ale aj otvorená hodina pod odborným vedením Ing. Eduarda Apfela, zástupcu Mestských lesov BB. Na  dvadsiatich  stanovištiach môžeme pozorovať  výskyt a využitie pôvodných drevín v našom areáli, alebo len tak relaxovať v objatí zelene.

Počas letných prázdnin v roku 2015 sme pokračovali v rekonštrukcii školy za finančnej podpory zriaďovateľa a firmy Stefe Banská Bystrica, a.s. Dokončila sa výmena plastových okien na pavilónoch F, G, H a CH a vybudovalo sa nové multifunkčné ihrisko. Nové okná majú význam najmä z energetického hľadiska. Ihrisko bude slúžiť všetkým našim žiakom na rozvoj ich pohybovej zdatnosti v čase vyučovania aj mimo neho.

Na základe dlhoročnej žiadosti na MŠVVaŠ SR o pridelenie finančných prostriedkov z časti havárie nám v roku 2016 boli schválené finančné prostriedky z bežných výdavkov na rekonštrukciu telocviční a sociálnych zariadení a z kapitálových výdavkov na zateplenie obvodového plášťa pavilónu H. V decembri 2016 sme slávnostne skolaudovali zrekonštruované telocvične, sociálne zariadenia a ostatné priestory. Pri verejnom obstarávaní nám pomohol aj náš zriaďovateľ, mesto Banská Bystrica,  a podporu sme mali aj medzi našimi poslancami. Za to im všetkým patrí naše poďakovanie a vďačnosť. Poďakovanie patrí aj zamestnancom našej školy a rodičom, ktorí sa aktívne zapojili do prác pri likvidácii starej podlahy a upratovaní po stavebných prácach. Rekonštrukciou telocviční sme vybudovali bezpečné športové centrum. Veríme tomu, že v týchto dobrých športových podmienkach nadviažeme na naše úspechy z minulosti a budeme v súčasnosti i budúcnosti svojimi športovými výsledkami reprezentovať našu školu i mesto Banskú Bystricu. Ako spomienku na tento deň riaditeľka školy vyhlásila Mikulášske turnaje O putovný pohár riaditeľky školy vo vybíjanej pre ročníky 4.-5. a vo florbale pre ročníky 6. - 7. a 8. - 9. Nech sú tieto turnaje symbolom  športového ducha našej školy.

A čo povedať na záver? Za všetkými uplynulými rokmi vidieť svedomitú prácu a zodpovedný prístup kolektívu vyučujúcich i nepedagogických zamestnancov, erudovaný a cieľavedomý manažment školy od počiatku jej existencie, ako aj usilovnosť žiakov a spoluprácu s rodičmi a inými organizáciami. Na našej škole vykonávajú prax poslucháči UMB, priestory školy dávame k dispozícii verejnosti na mnohé aktivity a sami rôzne aktivity vyvíjame. Aj keď história našej školy je pre nás zdrojom skúseností, ťažisko našej práce je v súčasnosti. V snahe pracovať čo najlepšie, dosahovať čo najlepšie výsledky, tešiť sa z úspechov našich žiakov a vytvárať pre nich čo najprijateľnejšie prostredie. Veď práca s deťmi je jednou z najzodpovednejších, ale aj najkrajších. Radosť z úspechu v očiach detí, ich spokojnosť a spokojnosť rodičov je pre nás najvyšším ocenením.

A touto cestou chceme kráčať aj ďalej...

Blahoželanie k 25. výročiu od Simony Simanovej


Oslávili sme 30. výročie založenia školy

Uplynulo už niečo cez tridsať rokov odkedy sa po prvýkrát otvorili brány našej školy a vstúpili do nich prví žiaci. Prišiel čas zaspomínať si na začiatky, obzrieť sa za minulými rokmi a pripomenúť si, čo všetko naša škola spolu so žiakmi, ich rodičmi, učiteľmi i nepedagogickými zamestnancami zažila.

Školský rok 2017/2018 sa nesie v duchu osláv 30. výročia školy, ktoré vyvrcholili 19. a 20. apríla. Žiaci spolu s učiteľmi a za pomoci rodičov pripravili slávnostnú akadémiu a rôznymi aktivitami a projektami si pripomuli že naša škola sa tento školský rok stala tridsiatničkou... Aj vy sa môžete stať súčasťou a nazrieť do aktivít, ktoré oslavy výročia sprevádzali...

Prečítajte si, čo o našej škole píšu iní (článok 1, článok 2).
Prečítajte si o projekte Návraty, v ktorom sa k nám vracajú bývalí žiaci.
Ó, šťastný deň!


X
zástupkyňa pre I. st. do roku 2015
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore