Ciele školy

V spolupráci s rodičmi chceme vychovávať žiakov k zodpovednosti za svoje  vzdelávanie, správanie a konanie. Chceme ich vyzbrojiť mravnými postojmi, ideálmi a hodnotovým systémom, schopnosťami, zručnosťami
a vedomosťami potrebnými pre úspešný život.

Špecifické ciele:

 • zvyšovať úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu rozširovaním a zdokonaľovaním  kompetencií žiakov
  a učiteľov
 • skvalitniť oblasť riadenia školy
 • zvýšiť starostlivosť o zamestnancov školy
 • pokračovať v rozvoji materiálno-technickej základne

Hodnotový systém školy:

 • sloboda a zodpovednosť
 • akceptovanie individuálnych rozdielov
 • chyba nie je neúspech
 • úspech je motivácia
 • spolupráca a tvorivosť
 • aktívne učenie sa
 • zdravé sebavedomie
 • tradície a kultúrne dedičstvo
 • kvalita životného prostredia
 • starostlivosť o vlastné zdravie
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore