Zápis do 1. ročníka - elektronická prihláška a informácie k zápisu

Vážení rodičia,
 
  • zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. Konkrétne miesto a čas zápisov určí zriaďovateľ príslušnej základnej školy. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (citácia zákona). Zriaďovateľ, Mesto Banská Bystrica vydalo VZN č. 3/2021 o určení miesta a času zápisu do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica.
  • v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu bude zápis na našej škole prebiehať dňa 07. 04. 2021 v čase od 13:00 do 18:00 hod. bez osobnej prítomnosti dieťaťa. Individuálne je možné dieťa zapísať od 08. - 09. 04. 2021 od 13:00 do 17:00 hod, prípadne od 01. - 30. 04. 2021 od 13:00 do 15:00 hod na sekretariáte školy. Je potrebné so sebou priniesť rodný list dieťaťa a občianske preukazy zákonných zástupcov. Zákonných zástupcovov, ktorí podali elektronickú prihlášku budeme informovať emailom o čase overenia údajov.
  • zákonný zástupca dieťaťa môže základnej škole poskytnúť osobné údaje potrebné pred zápisom aj prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.
  • naša škola uprednostňuje zápis formou elektronickej prihlášky, ktorú nájdete na stránke našej školy https://zsmoskovska.edupage.org/register/ . Ak ste prihlášku vyplnili a odoslali správne, príde Vám o tom potvrdzovací e-mail.

VIAC informácií o zápise nájdete TU.

Pridané: 26.2.2021

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore