Návrat detí do škôl

NÁVRAT ŽIAKOV DO ŠKÔL

MŠVVaŠ SR rozhodlo, že žiaci sa v čase od 18.01. do 22.01.2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Žiaci budú pokračovať v dištančnom vzdelávaní v režime, ako doteraz.. Umožnená je len návšteva školských klubov detí deťom, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre, alebo pre žiakov, ktorých zákonní zástupcovia nemôžu z povahy zamestnania pracovať formou homeoffice. 

KLASIFIKÁCIA

 • Riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021 sa predlžuje do 31. marca 2021 pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom polroku školského roka 2020/2021; týmto žiakom sa výpis polročného vysvedčenia vydá 31. marca 2021, pričom prvý polrok školského roka 2020/2021 skončí 31. januára 2021.
 • Ak bol žiak priebežne hodnotený počas prvého polroka a priebežné hodnotenie nie je postačujúce pre klasifikáciu alebo pre slovné hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch (napríklad ak žiak nemá dostatočný počet známok), nie je potrebné konať komisionálnu skúšku z príslušného predmetu. Takého žiaka možno do 31. marca 2021 vyskúšať a hodnotenie zaradiť do priebežného hodnotenia prvého polroka. Následne sa vykoná jeho celkové hodnotenie za prvý polrok školského roka 2020/2021 a 31. marca 2021 možno vydať žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok.

TESTOVANIE 5 a 9

 • testovanie sa pre žiakov 5. ročníka ruší
 • pre žiakov 9. ročníka sa uskutoční v termíne 9. júna s náhradným termínom 24. júna.

PRIJÍMACIE KONANIE

 • Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 14. mája 2021

  a) do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu,
  b) do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu,
  c)do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu a
  d) do prvého ročníka vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru.
 • Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách podľa bodu 4 na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia
  a) v prvom termíne  3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,
  b) v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.
 • Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční
  a) v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021,
  b) v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021.
   

Vedenie školy

Pridané: 4.1.2021

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore