Dištančné vzdelávanie žiakov II. stupňa

Vážení rodičia, milí žiaci

od pondelka 26.10.2020 do 27.11. 2020 prechádzajú triedy 5. až 9. ročníka na dištančný spôsob vyučovania.

  • dištančné vyučovanie bude prebiehať prostredníctvom školského systému EduPageMS Teams a zabezpečené bude online hodinami v kombinácii s prideľovaním úloh, zadaní a učebného materiálu v Edupage, podľa uváženia vyučujúceho daného predmetu,
  • rozvrh dištančného vzdelávania sme vytvorili v súlade s usmerneniami Štátneho pedagogického ústavu, počet vyučovacích hodín sme stanovili po predchádzajúcej skúsenosti z minulého školského roka a zvážením aktivity a záťaže žiakov. Organizácia práce počíta okrem online hodín aj s časom potrebným na vypracovanie úloh a komunikáciu s vyučujúcimi.

Vysvetlivky k rozvrhu:

Th – triednicka hodina (prvá hodina v týždni je určená na plánovanie pracovného týždňa, kontakt s triednym učiteľom prostredníctvom Edupage správ alebo online spojenia, získavanie spätnej väzby a komunikácia s triednym učiteľom)

V – predmety výchov (TECH, VYV, HUV, TSV), žiakom budú ponúknuté doplnkové, dobrovoľné aktivity

Hodnotenie žiakov bude prebiehať nasledovne:

  • známky/percentá v kombinácii so slovným komentárom za vypracovanie úloh a zadaní. Učiteľ oznámi a označí úlohu, ktorá bude hodnotená, 
  • hodnotenie bude prebiehať v súlade s Metodickým pokynom 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ a systémom hodnotenia schváleným ZŠ Moskovská.

Žiaci boli oboznámení s rozvrhom počas dištančného vzdelávania v piatok, 23.10.2020 na triednickej hodine. Rozvrh Vám bude zaslaný prostredníctvom EduPage správy. V prípade straty prihlasovacieho hesla do EduPage a MS Teams môžete kontaktovať triedneho učiteľa/učiteľku.

V prípade, že potrebujete pomôcť a poradiť, môžete sa obrátiť na vyučujúcich, ďalších členov nášho tímu (školská psychologička, špeciálna pedagogička, pedagogickí asistenti) alebo vedenie školy. Kontakty získate na www.zsmosbb.eu/kontakty alebo nás kontaktujte prostredníctvom Edupage.

NEZABUDNITE:

prosíme Vás o odhlásenie dieťaťa (žiaka II. stupňa) z obedov v školskej jedálni od 26.10. do 27.11. 2020, v prípade ak dieťa nebude odhlásené, bude Vám stiahnutá suma obeda v plnej výške, čo nevieme ovplyvniť,

Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia v dňoch: 30.10.2020, 2.11., 6.11. a 9.11. 2020. 

O zmenách v organizácii vyučovacieho procesu Vás budeme informovať prostredníctvom EduPage a na webovej stránke školy.

Vedenie školy

 

Pridané: 23.10.2020

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore