Voľby do Rady školy 2020

OZNAM

Primátor mesta, Ján Nosko vyhlásil Výzvu na voľby členov rady školy do 23.09.2020.  Riaditeľka ZŠ organizačne zabezpečí voľby do rady školy.

Riaditeľka školy vyzýva rodičov na podávanie návrhov na kandidátov za rodičov žiakov ZŠ do volieb rady školy, ktoré je možné predložiť spolu so súhlasom kandidáta v písomnej alebo ústnej podobe najneskôr do 17.09.2020 do 14:00 hod.

Dňa  21.09.2020 sa v kmeňových triedach žiakov o 16:30 hod. uskutočnia voľby zástupcov rodičov žiakov školy a triedne schôdzky. Volebný poriadok je zverejnený na webe školy: www.zsmosbb.eu – Pre rodičov – Rada školy.

Informácie k voľbám

  • voľby do rady školy sa uskutočnia, ak bude prítomná nadpolovičná väčšina rodičov žiakov školy (podľa prezenčnej listiny); ak sa nezišla nadpolovičná väčšina, riaditeľka školy po uplynutí 30 minút vyhlási opakovanú voľbu,
  • volebný lístok dostanete po zaregistrovaní sa na prezenčnej listine v triede, môžete si uplatniť len jeden hlas bez rozdielu na počet detí v škole (rodič volí v triede dieťaťa v najnižšom ročníku),
  • na hlasovacom lístku označíte zakrúžkovaním čísla najviac štyroch kandidátov a vhodíte do volebnej urny, volebný lístok, ktorý je inak upravený, je neplatný,
  • členmi rady školy sa stávajú prví štyria kandidáti s najvyšším počtom hlasov.

Volebný poriadok

                                                                                                                                                          Mgr. Marta Melicherová, riaditeľka ZŠ

Pridané: 14.9.2020

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore