AKTUÁLNE informácie v súvislosti s COVID-19

Vážení rodičia a návštevníci školy,

nižšie nájdete aktuálne informácie, dokumenty a tlačivá, s ktorými je potrebné oboznámiť sa, príp. vyplniť pred vstupom a pri návšteve našej školy. Informácie priebežne aktualizujeme podľa usmernení Ministerstva školstva a RÚVZ.

Aktualizované - 4.2.2021

Vážení rodičia,

OD PONDELOK SA OTVÁRA I.ST. a ŠKD
Informácie, ktoré zatiaľ máme......
Na základe rozhodnutia Vlády Slovenskej republiky sa od pondelka môžu otvoriť aj základné školy pre deti I. stupeň, školský klub detí a školská jedáleň. Podmienkou pre ich otvorenie bude pretestovanie pedagógov, nepedagogických zamestnancov, aspoň jedného zákonného zástupcu dieťaťa žijúceho s ním v spoločnej domácnostil. Test nemôže byť starší ako 7 dní. V prípade, že rodič sa rozhodne dieťa neposlať do školy, ktorá bude otvorená, takémuto žiakovi budú zadávané iba individuálne úlohy a bude dlhodobo ospravedlnený. Zároveň rodičia nebudú mať nárok na pandemickú OČR.
Vzhľadom na uvedené je mesto Banská Bystrica pripravené urobiť všetko pre bezpečný návrat detí do škôl. Počas víkendu sa bude testovať aj na našej skole tak, ako v minulosti vo vestibule hlavného vchodu.
Zoznam odberných miest, ktoré počas víkendu zriadi mesto Banská Bystrica budú zverejnené od štvrtoku na stránke mesta, a rovnako ako naposledy, aj teraz bude možné zaregistrovať sa do nich prostredníctvom rezervačného systému na konkrétne miesto a čas.
Dovtedy je možné využiť služby permanentných mobilných odberných miest zriadených v našom meste:
https://www.health.gov.sk/?ag-mom...
objednať sa môžete tu:
https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php
Pre viac informácií sledujte stránku www.banskabystrica.sk
Priebežne Vás budeme informovať.

!!! Pri nástupe do školy je potrebné preukázať sa príslušným vyhlásením !!!

Mgr. Marta Melicherová, rš.

Rady, odporúčania a nariadenia

Čo robiť, ak ste chorý
10 odporúčaní pri ochorení či podozrení na ochorenie

Zákonný zástupca

  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
  • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
  • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.
  • Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
  • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu: 
- podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) 
- ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)
predkladá pri návrate dieťaťa/žiaka do školského zariadenia "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

O prípadných zmenách v pokynoch a nariadeniach Vás budeme priebežne informovať na našej stránke, príp. prostredníctvom EduPage.

Viac informácií môžete získať TU.

Ďakujeme za spoluprácu.

Mgr. Marta Melicherová
riaditeľka školy

 

 

Pridané: 19.8.2020

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore