AKTUÁLNE informácie v súvislosti s COVID-19

Vážení rodičia a návštevníci školy,

nižšie nájdete aktuálne informácie, dokumenty a tlačivá, s ktorými je potrebné oboznámiť sa, príp. vyplniť pred vstupom a pri návšteve našej školy. Informácie priebežne aktualizujeme podľa usmernení Ministerstva školstva a RÚVZ.

Školy a školské zariadenia sa riadia aktuálnym COVID ŠKOLSKÝM AUTOMATOM.

Rozhodnutie ministra z 13. 5. 2021 s účinnosťou od 17. 5. 2021
Aktualizované dokumenty podľa platných odporúčaní a usmernení ÚVZ SR

Rady, odporúčania a nariadenia

Čo robiť, ak ste chorý
10 odporúčaní pri ochorení či podozrení na ochorenie

Zákonný zástupca

  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
  • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
  • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.
  • Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
  • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu: 
- podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) 
- ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)
predkladá pri návrate dieťaťa/žiaka do školského zariadenia "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

O prípadných zmenách v pokynoch a nariadeniach Vás budeme priebežne informovať na našej stránke, príp. prostredníctvom EduPage.

 

Ďakujeme za spoluprácu.

Mgr. Marta Melicherová
riaditeľka školy

 

 

Pridané: 19.8.2020

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore