Aktuálne informácie v súvislosti s COVID-19

Vážení rodičia a návštevníci školy,

nižšie nájdete aktuálne informácie, dokumenty a tlačivá, s ktorými je potrebné oboznámiť sa, príp. vyplniť pred vstupom a pri návšteve našej školy. Informácie priebežne aktualizujeme podľa usmernení Ministerstva školstva a RÚVZ.

Aktualizované - 16.10.2020
škola je v oranžovej fáze systému Alert od štvrtku, 15.10.2020. Oranžová fáza zachytáva situáciu pedagogického zamestnanca s potvrdeným COVID-19 ochorením. Po konzultácii s miestnym príslušným RÚVZ boli z vyučovacieho procesu vylúčené úzke kontakty, traja pedagogickí zamestnanci, ktorí sú v domácej izolácii. Výchovno-vzdelávací proces pokračuje štandardne prezenčnou formou. Postupujeme podľa pokynov a usmernení RÚVZ a o zmenách Vás budeme priebežne informovať.

Aktualizované - 12.10.2020
Na základe opatrení Ústredného krízového štábu zo dňa 11. októbra 2020 a vzhľadom na súčasný vývoj epidemiologickej situácie spôsobenej šírením ochorenia Covid-19 boli prijaté nové opatrenia na základných školách. S účinnosťou od 12.10. 2020 platia nasledujúce nariadenie pre školy:

V školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä

1. výlety a exkurzie,
2. športové výcviky a školské športové súťaže,
3. pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,
4. kurzy na ochranu života a zdravia
5. kurzy pohybových aktivít v prírode,
6. saunovanie,
7. dni otvorených dverí

opatrenia platia do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie. Celé znenie Rozhodnutie Ministerstva školstva nájdete TU.

Základné prevádzkové podmienky školy po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19.
1. Dodatok 2 k prevádzkovému poriadku ZŠ Moskovská
2. Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti (16.9.2020)
3Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti(16.9.2020)
4
. Podmienky vstupu do školy (16.9.2020)

Rady, odporúčania a nariadenia

Čo robiť, ak ste chorý
10 odporúčaní pri ochorení či podozrení na ochorenie

Zákonný zástupca

  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
  • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
  • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.
  • Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
  • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu: 
- podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) 
- ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)
predkladá pri návrate dieťaťa/žiaka do školského zariadenia "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

O prípadných zmenách v pokynoch a nariadeniach Vás budeme priebežne informovať na našej stránke, príp. prostredníctvom EduPage.

Viac informácií môžete získať TU.

Ďakujeme za spoluprácu.

Mgr. Marta Melicherová
riaditeľka školy

 

 

Pridané: 19.8.2020

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore