Prieskum trhu 2

Prvá zákazka

a.Predpokladaný zámer: Vybavenie tried školským nábytkom ZŠ Moskovská 2 , Banská Bystrica

b. Predpokladaný termín realizácie: november - december 2014

 c. cenových ponúk na základe prieskumu trhu   18 .11.2014


Druhá zákazka

a.Predpokladaný zámer: Vybavenie tried IKT ZŠ Moskovská 2 , Banská Bystrica

b.Predpokladaný termín realizácie: november - december 2014

 c.Vyhodnotenie cenových ponúk na základe prieskumu trhu 18 .11.2014


Tretia zákazka

a. Predpokladaný zámer: Vybavenie školskej kuchyne technologickým zariadením ZŠ Moskovská 2  Banská Bystrica

b. Predpokladaný termín realizácie: november - december 2014

 c. Vyhodnotenie cenových ponúk na základe prieskumu trhu 18 .11.2014


Dodané tovary musia byt nové, nepoužité, dodávané v originálnom balení.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť počty jednotlivých častí dodávky, alebo aj neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena predmetu zákazky bude vyššia ako finančné možnosti obstarávateľa, alebo ak ani jedna ponuka nesplní podmienky pre prijatie podľa súťažných podkladov.

Zverejnené : 10.11.2014

Súhrnná správa

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore