Keď počítač nie je len na hranie 2018

Súčasný informačný tlak a nárast poznatkov vyžaduje naučiť žiaka spoznávať vzťahy medzi javmi, pravidlá spájania prvkov i praktickú aplikáciu vedomostí. V našej škole sa venujeme rozvoju počítačovej gramotnosti žiakov v predmete SJL aj pomocou informačných technológií. Žiaci majú možnosť vyskúšať si na hodinách prácu s počítačom, elektronickými slovníkmi, učia sa vyhľadávať informácie o autoroch cez oficiálne literárne portály či zábavnou formou si utvrdzujú získané vedomosti. Učia sa pracovať s internetom a citlivo vyberajú informácie na základe dôveryhodnosti zdrojov. Nenásilnou a pre "zdieľanú generáciu" prirodzenou formou dokážu plniť vopred zadané úlohy, vytvoriť prezentácie či iné projekty. Popri iných možnostiach je aj toto jedna z ciest, pomocou ktorej napĺňame štandardy predmetu slovenský jazyk a literatúra, učíme žiakov kritickému mysleniu a prepájame ho so životom.

Publikované: 12. 12. 2018 | prečítané: 154x
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore