Erasmus plus

Začiatok nového školského roka je spojený s plánovaním činností a aktivít, ktorými sa snažíme nielen spestriť vyučovací proces, ale najmä zvýšiť jeho kvalitu. Jej hlavným nositeľom sú učitelia a žiaci našej školy. Veľmi nás teší, že sme sa úspešne zapojili aj do medzinárodnej spolupráce a máme za sebou úspešný mobilitný projekt pre učiteľov v rámci projektu Erasmus plus - Making the world a better place through quality education and international cooperation, ktorý sme uzavreli na konci mája a ktorý hodnotitelia zaradili medzi príklady dobrej praxe. Informácie o projekte sú verejné a môžete ich nájsť na stránkach Európskej komisie a tiež na stránkach našej školy.

   Keďže je vzdelanie našich učiteľov jednou z priorít rozvoja školy, rozhodli sme sa, že v zahraničných vzdelávacích mobilitách budeme pokračovať aj naďalej, a to ďalším projektom Erasmus plus s názvom Moderná škola - škola pre budúcnosť. Jeho súčasťou sú vzdelávacie kurzy pre učiteľov prvého a druhého stupňa, a rovnako aj pre naše vychovávateľky z ŠKD. Kurzy sú zamerané na prácu triedneho učiteľa, sociálne a emocionálne učenie žiakov, rozvoj  mäkkých zručností žiakov, vyučovanie environmentálnej výchovy a tiež kurzy zamerané na rozvoj a manažment školy. Začiatok projektu je naplánovaný na 1. novembra.

   Skúsenosti z učiteľských mobilít budú pre nás veľmi cennými aj v ďalšej medzinárodnej spolupráci, do ktorej chceme zapojiť aj žiakov. Spolu s partnermi z Nemecka, Talianska, Španielska a Belgicka sme sa zapojili do výzvy Erasmus plus pre nasledujúce obdobie, spoločne sme vypracovali a podali prihlášku a boli sme úspešní - projekt s názvom Jakob Fugger a historical European influencer – #economic#political#social#medial#ecological#footprints bol schválený. Jeho koordinátorom sú kolegovia z Gymnázia Jakoba Fuggera v nemeckom Augsburgu. Aktivity nadväzujú na školský projekt Fuggerovská cesta – po stopách bystrickej medi a tešíme sa, že ich môžeme pretaviť aj do medzinárodnej spolupráce.

   Veríme, že sa nám, vzhľadom na súčasnú situáciu, projekty podarí v tomto školskom roku odštartovať a budeme môcť získať cenné skúsenosti zo vzdelávacích aktivít a výmenných školských partnerstiev.

Publikované: 3. 9. 2020 | prečítané: 47x
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore