Projekty

Dlhodobé  projekty:

Naša škola je dlhodobo zapojená do Národnej siete škôl podporujúcich zdravie. Projekt máme rozpracovaný do 2 okruhov: environmentálna výchova, drogová prevencia. Propagáciu tohto projektu robíme prostredníctvom informačných listov medzi žiakmi, rodičmi a širokou verejnosťou. Informácie o jednotlivých aktivitách sú zverejňované na internetovej stránke školy.    
V snahe skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces využívajú pani učiteľky na hodinách prvky inovačných  projektov: Krok za krokom, Orava v praxi, Integrované tematické vyučovanie, portál „Moderný učiteľ“, Virtuálna knižnica, Datakabinet, Infovekáčik.

Vypracovali sme projekty:

1. Operačný program Vzdelávanie - OPV-2008/1.1/03-SORO - 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
„Cesta premeny tradičnej školy na modernú“úspešný, zisk - 143 533,09 €
Projekt realizujeme od októbra 2009 – výstupy sú monitorované 5 rokov po ukončení projektu
Cieľom projektu bola tvorba, inovácia a implementácia ŠkVP  s dôrazom na jazyky a IKT v spojení s obstaraním a vylepšením didaktických pomôcok. Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo  vedomostnej spoločnosti.

2. ROP - 1.1 - 2009/011.1 - Infraštruktúra vzdelávania
„Zvyšovanie energetickej efektívnosti a modernizácia ZŠ Moskovská 2“úspešný, zisk - 999 430,77 €
Projekt je realizovaný od júla 2013.
Cieľ: Systém skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu založený na revitalizácii budovy školy a inovácii jej zariadenia. Stavebnou rekonštrukciou budovy školy dosiahnutie energetických úspor a doplnením IKT dosiahnutie skvalitnenie štúdia.

Krátkodobé  projekty:

V školskom roku 2012/2013 boli školou vypracované projekty:

1. MŠVV Š SR – rozvojové projekty – Stop bariéram 2012"Škola pre všetky deti"
- úspešný, rozpočet  8 088,00 € (čerpali sme z MŠVVa Š SR – 7 656,51 €, zriaďovateľ mesto Banská Bystrica 402,97 €)
Cieľom projektu bolo vytvoriť pre integrovanú výchovu a vzdelávanie začleneným žiakom s telesným postihom vyhovujúce prostredie na normálne začlenenie sa medzi bežných žiakov. Toto sme zabezpečili materiálno-technickým vybavením pre začlenenú žiačku s telesným postihom a to zakúpením špeciálnej lavice a stoličky do triedy, na vyučovanie na uľahčenie písania notebook a na presun po budove školy – schodoch pásový schodolez T 09 – Roby

2. Ekopolis„Zelená športovo-relaxačná zóna v ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica"
- neúspešný, rozpočet  =7 100,00 €
Ciele projektu: - zveľadenie zdevastovaných plôch určených pre využitie voľného času žiakmi ZŠ a verejnosti z blízkeho okolia, jeho revitalizácia, verejne prístupná lokalita pre verejnosť bez priestorových a časových obmedzení, estetizácia životného prostredia, zvýšenie záujmu žiakov, zamestnancov i verejnosti o svoje okolie a jeho údržbu - tvorba životného prostredia

3. Ekopolis„Ekochodník – vybudovanie náučného chodníka a oddychovo-relaxačnej zóny v časti Suchý vrch"
- neúspešný, rozpočet  = 5 000,00 €
Hlavným cieľom projektu bolo ponúknuť bezpečné, zdravé, príjemné novo obnovené a upravené miesto na trávenie voľného času i športu pre rôzne skupiny užívateľov (pre mladé rodiny s deťmi, mládež, ľudí v produktívnom veku i dôchodcov) – podpora komunitného života v zrevitalizovanej zóne.

4. Tesco pre zdravšie mestá 2012 - „Zelená oddychovo-relaxačná zóna v ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica"
- neúspešný, rozpočet  = 3 795,00 €
Hlavnou myšlienkou projektu bolo vytvoriť zelenú oddychovo-relaxačnú zónu pre deti z MŠ, našej školy a obyvateľov sídliska Fončorda a súčasne chceme obnoviť školskú záhradku, políčko, kde žiaci budú pestovať úžitkové, liečivé rastliny a kvety.
- zveľadenie zdevastovaných plôch - verejne prístupná lokalita pre verejnosť – estetizácia životného prostredia - zvýšenie záujmu žiakov, zamestnancov i verejnosti o svoje okolie a jeho údržbu - zlepšenie vzťahu žiakov a verejnosti k verejnej zeleni - rozšírenie plôch multifunkčnejzelene v husto zastavanej časti sídliska Fončorda - vytvorenie priestoru pre spoluprácu našej školy, dobrovoľníkov, žiakov s mentálnym postihom - OU V. Gaňu

V školskom roku 2011/2012 boli školou vypracované projekty:

1. Mimovládna organizácia - Strom života  - Integrácia postihnutých žiakov do kolektívu zdravých detí
– neúspešný, rozpočet  360,00 €
Zámerom projektu bolo usporiadať ekohry, kde budú dvojice ŠVVP. Súťažením sa medzi deťmi vytvorí kontakt a tým sa postihnuté deti začlenia do kolektívu zdravých detí, vytvoriť vyvážené prostredie v škole)

2. MŠVV Š SR – rozvojové projekty - ENVIROPROJEKT 2012 – Ekochodník – vybudovanie náučného chodníka a oddychovej zóny v časti Suchý vrch
– neúspešný, rozpočet  2 550,00 €
Cieľom projektu je vybudovať náučný chodník - EKOCHODNÍK vo vzájomnej spolupráci žiakov ZŠ, ich rodičov, pedagogických zamestnancov, zástupcov spolupracujúcich organizácií a zriaďovateľa. Vybudovaním EKOCHODÍKA sa na základe kooperácie a zážitkových aktivít upevní:
Zodpovednosť - škola si uvedomuje svoju polohu v priestore krajiny a v myslení ľudí
Integrita - škola je súčasťou krajiny, obce a miestnej komunity; je prirodzeným centrom pre zachovávanie prírodného i kultúrneho bohatstva mikroregiónu
Spolupráca – spolupráca školy s verejnosťou, pri ktorej verejnosť má možnosť zapájať sa do aktívneho riešenia problémov svojho životného  priestoru
Vzor - kde jednotlivci si na základe vzoru žiakov a pedagogických pracovníkov uvedomujú, že sú súčasťou celého ekosystému a svojim konaním a správaním dokážu chrániť svoje životné prostredie.

V školskom roku 2010/2011 boli školou vypracované projekty:

1. Mimovládna organizácia - Strom života - Čistenie lesoparku Laskomer a výsadba stromčekov
úspešný, zisk 64,- €
Cieľom bolo vytvoriť u žiakov i širokej verejnosti pozitívny vzťah k ochrane životného prostredia, prepojenie teoretických vedomostí s praktickými činnosťami.

Elektronická žiacka knižka
Testovanie 5 a 9
Rozvrhy
Stravovanie
toplist
Návrat hore