Žiacka školská rada

Žiacka školská rada

Žiacka školská rada ŽSR je samosprávna skupina žiakov, ktorí ako zástupcovia svojich spolužiakov vyjadrujú ich názory a záujmy na pôde školy, predkladajú návrhy na nové aktivity v škole a hľadajú riešenia aktuálnych problémov. Mal by vytvoriť medzičlánok medzi žiakmi a učiteľmi.

Cieľom ŽSR je viesť žiakov k tomu, aby sa sami naučili rozlišovať kladné a záporné stránky života a vyberať z nich také podnety, ktoré prispievajú ku kladnému rozvoju ich osobnosti a nie k pasivite, nezodpovednosti a nedisciplinovanosti.

Taktiež naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov z tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov, zážitkovou formou si vyskúšať školu demokracie a života.

Poslanie a ciele žiackej školskej rady

  • Riešenie výchovno-vzdelávacích problémov
  • Navrhovanie opatrení na zlepšenie všetkých činností na škole
  • Vylepšenie vzájomných vzťahov medzi žiakmi a učiteľmi
  • Hľadanie spoločných postupov pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov
  • Monitorovanie náznakov šikanovania a xenofóbie
  • Riešenie priestupkov žiakov voči školskému poriadku

VEDENIE  ŽIACKEJ  ŠKOLSKEJ  RADY

Predseda:        Mikula David, IX.B
Podpredseda:
Kokavcová Lujza, VII.C

ZÁSTUPCOVIA JEDNOTLIVÝCH TRIED

                       Hatalová Daniela/Oterová Nikola, V.A
                       Čunderlíková Andrea, V.B
                       Žiačik Marek/Chmelík Ján, V.C
                       Patrášová Paula Lucia, VI.B
                       Čelárová Tereza, VI.C
                       Fazekaš Martin, VII.A
                       Rešovská Katarína/Studená Ela, VII.B
                       Molnárová Lucia, VII.C
                       Mandák Hugo, VIII.A
                       Mišáni Michal, Sopková Paulína, VIII.B
                       Kálusová Elizabeth, IX.A

ZÁSTUPCA PEDAGOGICKÉHO ZBORU

                       Mgr. Lucia Ridzoňová

Štatút ŽŠR

Šikanovanie netolerujeme

AKTIVITY ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY 2017/2018

Biela pastelka 22. 9. 2017

Zber papiera 2. 10. – 6. 10. 2017

Zbieraj lístky a vyhraj bicykel 22. 9. – 22. 10. 2017

Hodina deťom 10. 11. 2017

Imatrikulácia piatakov 14. 11. 2017

Mikuláš 6. 12. 2017

Vianočná súťaž 22. 12. 2017

Valentínska pošta 14. 2. 2018

Súťaž o najkrajšiu báseň o škole

Deň vody 22. 3. 2018

EKO ALARM

Deň učiteľov 28. 3. 2018

 

 

 

Výbor ŽP

 

     Členov výboru tvoria zástupcovia jednotlivých tried, ktorí boli zvolení triednym kolektívom. Výbor ŽP sa stretáva spravidla jedenkrát mesačne.

 

 

Predseda

Lenka Tavelová, IX.B

 

Podpredseda

 Filip Šrenkel, IX.B

 

Redakčno - rozhlasová rada 

Lukáš Chladný IX.A, Samo Žiačik VIII.B,

Matej Brtko VIII.A, Radovan Lupták a

Simona Flašková VII.C

 

Ďalší členovia

Nina Baniarová a Nina Ridzoňová, V.A, Miška Melegová a Miško Mišáni, V.B, Roderik Erthner a Jakub Zahorec, VI.A, Matúš Buffa a Peter Lopatka, VI.B, Adryana Kachalavová a Katka Matejčíková, VII.A, Lea Adamcová a Lenka Zobalová, VII.B, Denis Slašťan, VIII.B

Čo nás čaká v školskom roku 2014/2015?

Pasovanie piatakov

Týždeň zdravej výživy
Zber papiera
Detský čin roka 2014
Deň svätého Mikuláša
Lucia a stridžie dni
Medzinárodný deň ľudských práv

Zimné popoludnia s knihou
Deň svätého Valentína
Svetový deň vody
Deň narcisov
Deň Zeme
Medzinárodný deň mlieka
Svetový deň „Pohybom ku zdraviu“
Medzinárodný deň rodiny
Medzinárodný deň detí

Netradičné športy

Galéria našich aktivít v školskom roku 2013/2014
X

Čo nás čaká v školskom roku 2014/2015?

Pasovanie piatakov

Týždeň zdravej výživy
Zber papiera
Detský čin roka 2014
Deň svätého Mikuláša
Lucia a stridžie dni
Medzinárodný deň ľudských práv

Zimné popoludnia s knihou           
Deň svätého Valentína
Svetový deň vody
Deň narcisov
Deň Zeme
Medzinárodný deň mlieka
Svetový deň „Pohybom ku zdraviu“
Medzinárodný deň rodiny
Medzinárodný deň detí

Netradičné športy

Galéria našich aktivít v školskom roku 2013/2014<!--[if gte mso 9]> <w:L
X
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
toplist
Návrat hore