Zamestnanci

spolu fyz. stav zam. k 15.9.2017

        77
Pedagogickí zamestnanci Fyzický počet Prepočítaný počet Odbornosť vyučovania

Nepedagogickí
a odb. zamest.

Počet
učitelia 1.- 4. ročníka 14 14 100% administrativni zamest. 3
učitelia 5.- 9. ročníka 18 18 100% školský psychológ 1
učitelia  so zníženým úväzkom (II.st) 4 2.13 100% správni zamestnanci 8.67
vychovávateľ ŠKD 10 8.62 100% zamestnanci ŠJ 7
asistent učiteľa 10 4 100% správca IKT  1
počet 56 46.75 - - 20.67

 

Vedenie školy

Riaditeľka školy Mgr. Marta Melicherová  (FYZ - TEH)
Zástupkyňa RŠ pre I. st.

PaedDr. Monika Abelovská  (1. - 4. ročník)

Zástupkyňa RŠ pre II. st. PaedDr. Lenka Matejková  (ANJ - OBN)

Pedagogickí zamestnanci špecialisti

Výchovný poradca
Mgr. Michaela Jurišicová
Koordinátor ENV
Mgr. Ivana Masárová (MAT - BIO)
Ing. Patrícia Mariničová PhD.(1. - 4. ročník)
Koordinátor DP
Mgr. Eva Gálová (MAT - TEH)
Koordinátor IKT
Mgr. Iveta Polkorábová (MAT - GEG -  INF)
Koordinátor webu Michal Abelovský
Žiacka školská rada Mgr. Lucia Ridzoňová (NEJ - DEJ)

 Odborní zamestnanci školy

Špeciálny psychológ
Mgr. Michaela Jurišicová

 Administratívni zamestnanci školy

Samostatná referentka na úseku PaM
Dana Sádovská
Tajomníčka školy Mgr. Lucia Steinerová
Ekonómka Miroslava Kupcová
Technik BOZP a PO Ing. Libor Suja, externý pracovník

Správni zamestnanci

Školník p. Jozef Kajan
Upratovačky pp. Anna Acsová, Margita Cabanová, Emília Citárová, Marta Čičmancová, Zdenka Fujáková, Katarína Hajná, Stanislava Hajšelová, Anna Kováčová

Zamestnanci školskej jedálne

Vedúca ŠJ
p. Katarína Hornyaková
Kuchárky pp. Oľga Botošová, Helena Giertlová, Jana Jóbová, Silvia Machovičová, Mária Oborčoková, Justína Šteczová 

 

Kolektívna zmluva
Celkový fyzický stav zamestnancov     k 15.9.2015         72
Pedagogickí zamestnanci Fyzický počet Prepočítaný počet
Odbornosť vyučovania

Nepedagogickí
a odborní
zamestnanci

Počet
 učitelia 1.- 4. ročníka  16  16  100%  administrativni
  zamestnanci
2
 učitelia 5.- 9. ročníka  17 16,78  100%  školský špecialny pedagóg 1
 učitelia  so zníženým úväzkom (II.st)
3  1,39  100%  správni zamestnanci 8
vyhcovavaťel ŠKD 10 9,70  100%  zamestnanci školskej jedálne 7
 asistent učiteľa  7  3,75  100% Správca IKT
1
Počet 53 47,62  - - 19

 Vedenie školy

Riaditeľka školy Mgr. Marta Melicherová  (FYZ - TEH)
Zástupkyňa RŠ pre I. st.

PaedDr. Monika Abelovská  (1. - 4. ročník)

Zástupkyňa RŠ pre II. st. PaedDr. Lenka Matejková  (ANJ - OBN)

Pedagogickí zamestnanci špecialisti

Výchovný poradca
Mgr. Ján Bušovský (DEJ - GEG)
Koordinátor ENV
Mgr. Ivana Masárová (MAT - BIO)
Mgr. Lucia Houšková (1. - 4. ročník)
Koordinátor DP
Mgr. Darina Miškovičová (RUJ - HUV - ETV)
Koordinátor IKT
Mgr. Iveta Polkorábová (MAT - GEG -  INF)
Koordinátor webu Mgr. Jana Majerčíková (MAT - INF)
Koordinátori regionálnej výchovy

Mgr. Iveta Hyriaková (1. - 4. ročník)
Mgr. Lenka Vargová (SJN - OBN)

Žiacky parlament

Mgr. Lucia Ridzoňová (NEJ - DEJ)

 Odborní zamestnanci školy

Špeciálny psychológ
Mgr. Michaela Jurišicová

 Administratívni zamestnanci školy

Samostatná referentka na úseku PaM
Dana Sádovská
Tajomníčka školy Mgr. Lucia Steinerová
Ekonómka Miroslava Kupcová
Technik BOZP a PO Ing. Libor Suja, externý pracovník

Správni zamestnanci

Školník p. Jozef Kajan
Upratovačky pp. Margita Cabanová, Emília Citárová, Marta Čičmancová, Katarína Hajná, Anna Kováčová, Jana Vulganová

Zamestnanci školskej jedálne

Vedúca ŠJ
p. Katarína Hornyaková
Kuchárky pp. Oľga Botošová, Emília Glončáková, Jana Jóbová, Silvia Machovičová, Mária Oborčoková, Erika Valentová, Helena Giertlová

 

Helena Giertlová
Elektronická žiacka knižka
Testovanie 5 a 9
Rozvrhy
Stravovanie
toplist
Návrat hore