Prečo si vybrať našu školu?

Ponúkame:

Alternatívne formy vyučovania - na hodinách matematiky využívame prvky Hejného metódy, žiaci sa učia rozvíjať logické myslenie hravou formou, ktorá je im prirodzená. Samostatnosť, spoluprácu, zodpovednosť a ochotu pomáhať si rozvíjame počas daltonských blokov. V rámci vyučovania uplatňujeme metódu CLIL a učíme sa navzájom.

Kvalitný výchovno-vzdelávací proces:
-ponúkame vzdelávanie pod vedením kvalifikovaných a tvorivých učiteľov,
-výsledky externých testovaniach sú vysoko nad celoslovenským priemerom,
-veľmi dobré hodnotenie štátnou školskou inšpekciou,
-umiestnenie žiakov na popredných miestach vo vyšších kolách súťaží a olympiád,
-zachovávame regionálne tradície,
-práca školského psychológa.

Vyučovanie cudzích jazykov
-rozšírené vyučovanie anglického jazyka o 6 hodín už od 1.ročníka,
-druhý cudzí jazyk od 7.ročníka - nemecký a ruský jazyk,
-aktivity a projekty: English One, Educate Slovakia, TalkTalk Courses, E-twinning, Das Bild der   
 Anderen
(Goethe Institut)
-
komunikácia slovom a písmom so zahraničnými lektormi aj s native speakermi,
-spolupráca so školami v zahraničí.

Zdravý životný štýl
-
ako alternatívu k vyučovaniu cudzích jazykov ponúkame od 7.ročníka environmentálnu výchovu,
-
učíme žiakov separovať odpad,
-zapájame sa do mnohých projektov a aktivít: Deň dobrovoľníctva, Tajný život mesta, Trieda pod oblohou, Náučný chodník, Root&Shoots, Školské ovocie, Školské mlieko,
-podporujeme rozvoj športu v rámci vyučovania i mimo neho,

Mimoškolská činnosť
-Školský klub detí,
-Súkromné centrum voľného času Relaxáčik,
-školská knižnica.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
toplist
Návrat hore