Voľné pracovné pozície

Podľa zákona č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony z 21. októbra 2011 vznikla zamestnávateľovi povinnosť podľa § 11 a) informovať o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Riaditeľstvo ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica informuje o voľných pracovných pozíciách:

- učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s kombináciou slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka s nástupom podľa dohody,

- odborný zamestnanec – školský špeciálny pedagóg s nástupom podľa dohody,

- odborný zamestnanec – školský psychológ s nástupom podľa dohody,

- vychovávateľ/ka v školskom klube detí s nástupom od 01.09.2019,

- upratovačka s nástupom od 01.07.2019, kvalifikačné predpoklady nie sú stanovené

Kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom č. 317/2009 Z.z. a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z.

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a e-mailovým kontaktom, profesijný životopis, kópia dokladov o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosť zasielajte na e-mail: riaditel@zsmosbb.eu, tel. č. 048/4231834, mob. 0903/657550

Pridané: 6.3.2018

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
Ochrana osobných údajov
toplist
Návrat hore