Aktuálne informácie

Školská jedáleň pri ZŠ  Moskovská 2, Banská Bystrica

Vec: Výška poplatkov na stravný lístok vydaný podľa VZN č.5/2017 platný od 1.9.2017.


Zákonný zástupca žiaka základnej školy uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s 3. finančným pásmom vydaným MŠVV a Š SR.
 
Žiaci 1.stupeň
Náklady na nákup potravín /obed/na deň                 1,01€
Režijné náklady na mesiac                                      4€ /čo predstavuje 0,20 € na uvarené jedlo za deň/
Cena stravného lístka na deň  činí                           1,21€


Žiaci 2.stupeň
Náklady na nákup potravín /obed/na deň                  1,09€
Režijné náklady na mesiac                                       4€ /čo predstavuje 0,20 € na uvarené jedlo za deň/
Cena stravného lístka na deň činí                             1,29€

Žiaci v hmotnej núdzi: Suma stravného lístka pre žiakov I. stupňa hradená zákonným zástupcom je vo výške 0,01€ na deň, mesto prispieva vo výške 1,00€/deň/

Suma stravného lístka pre  žiakov II. stupňa hradená zákonným zástupcom je vo výške 0,09€ na deň, mesto prispieva  vo výške 1,00€/deň/.
Zákonný zástupca žiaka v hmotnej núdzi musí uhradiť režijné náklady 4€ /mesačne.

Zamestnanci školy, ŠJ a iné fyzické osoby

Náklady na nákup potravín                      1,19€
Režijné náklady                                     1,25€
Spolu náklady na uvarený obed               2,44€

Cudzí stravníci:
Spolu náklady na uvarený obed:            obed  1,19€  + réžia  1,25€  = 2,44€


Hornyaková  Katarína
Vedúca ŠJ

Pridané: 23.8.2017

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
toplist
Návrat hore